Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 kwietnia 2019r., o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://pcprchoszczno.pl/

O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do jego treści, mogą te treści zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną i intuicyjną interakcję z serwisem.

Dane teleadresowe jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie
ul. Bolesława Chrobrego 27a
73-200 Choszczno

data publikacji strony internetowej: 23.07.2017r.
data ostatniej aktualizacji: 21.09.2020r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r., o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępna cyfrowo – treści niewykorzystane do realizacji bieżących działań podmiotu oraz nieaktualnie lub niepoddawane po dniu 23 września 2019r. przebudowom i zmianom;

Ułatwienia na stronie internetowej

Strony internetowe posiadają następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast ( czarne tło, żółte i białe litery);
  • możliwość powiększenia wielkości liter.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 21.09.2020r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy pcprchoszczno@wp.pl lub telefoniczny na numer 95 756 25 78

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawa z dnia 14 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie zapewnia obsługę osób niepełnosprawnych.

  • Wejście do budynku przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych w szczególności dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  • Parking przy budynku jest ogólnodostępny, wyznaczone jest również miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Obsługa osób doświadczających trudności w komunikowaniu się

  • Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą realizować sprawy w Urzędzie przy pomocy osoby przybranej, która może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobą uprawnioną.
  • Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w Urzędzie. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) ani sposobu komunikowania się osób głuchoniemych.
  • Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

Dostęp do świadczenie usług tłumacza języka migowego

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.