Kategoria: Aktualności

Regionalna Akademia Rodziny

Zdjęcie 3

W ramach projektu pn. „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach RPO WZ 2014 – 2020 rozpoczęliśmy Regionalną Akademię Rodziny (RAR). Celem RAR jest wspieranie rodzin w samodzielnym funkcjonowaniu rodziny, wzmocnienie więzi, ochrona przed rozpadem, zwiększenie umiejętności w zakresie

Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych

Każdego roku zgodnie z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 realizujemy program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W tym roku w/w program trwał od 13.03.2017r. – 07.06.2017r. Uczestnicy programu pozytywnie wypowiadali się na temat zajęć, które dały im możliwość nauczenia się skutecznych sposobów kontrolowania negatywnych emocji,

Rozmowa ze sprawcą i ofiarą przemocy

Spotkanie dot. przeciwdzialania - zdjecie 7

Dnia 09.05.2017r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie odbyło się szkolenie „Rozmowa ze sprawcą i ofiarą przemocy” Szkolenie prowadziła pani Olga Brążkowska ze stowarzyszenia „SOS dla Rodziny”. W szkoleniu wzięło udział 13 osób w tym 2 dzielnicowych, 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz pracownicy socjalni z ośrodków pomocy społecznej z Choszczna oraz Barlinka.

Kandydaci na rodziny zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie prowadzi stałą akcję poszukiwania kandydatów na rodziny zastępcze na terenie powiatu choszczeńskiego. Celem głównym akcji jest pozyskanie kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze, dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie możliwości opieki ze strony rodziców biologicznych. procedura rekrutacji kandydatów

Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych

Informujemy, że od 13.03.2017 r. rozpoczął się program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Spotkania grupy korekcyjno-edukacyjnej odbywają się w raz w tygodniu w sali Punktu Interwencyjno-Mediacyjnego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie.