Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Choszcznie przy ul. Bolesława Chrobrego 27a, zwany dalej Administratorem.
 2. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych Pan Piotr Plewowski kontakt: pcprchoszczno@wp.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z następujących przepisów prawa:
  • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
  • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
 4. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 5.  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji i zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Administratora.
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.
 7. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia danych.
 8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych przez Administrator danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne i jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia sprawy.
 11. Podanie danych osobowych po wyrażeniu zgody jest dobrowolne, konsekwencją niepodania danych będzie odmowa załatwienia sprawy.
 12. Nie przewidujemy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym nie będziemy stosować wobec tych danych profilowania.