Likwidacja barier

Opracowano w oparciu o:

 1. Ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997r. (Dz. U. z 2018r. poz. 511)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25.06.2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015r. poz. 926 j.t.)
 3. Zebrane doświadczenia PCPR, w tym zgłaszane potrzeby przez osoby niepełnosprawne, jak również zalecenia przekazywane na szkoleniach przez prowadzącego z Biura Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych,
 4. Możliwości finansowe .

Bariery architektoniczne – to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.O dofinansowanie likwidacji bariery mogą ubiegać się osoby mające problemy w poruszaniu i przemieszczaniu się tj. osoby poruszające się  na wózku inwalidzkim, o kulach lub balkoniku, z tym, że informacja ta musi być zawarta w zaświadczeniu lekarskim wypisanym w języku polskim będącym załącznikiem do wniosku.

Bariery techniczne – to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie.

Bariery w komunikowaniu się – to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

I. ZASADY DOFINANSOWANIA LIKWIDACJI BARIER

 1. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.
 2. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.
 3. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych przysługuje oddzielnie na każdy rodzaj zadania.
 4. Dofinansowanie likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się przysługuje raz na 3 lata, architektonicznych w każdym roku.
 5. O dofinansowanie ze środków PFRON na likwidację barier, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne:
  • które mają trudności w poruszaniu i przemieszczaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują – na likwidację barier architektonicznych
  • jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności i zostało to potwierdzone zaświadczeniem lekarskim na likwidację barier technicznych.

 

II. WARUNKI JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WNIOSKODAWCY

 1. Wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną która posiada orzeczenie.
 2. Złoży wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
 3. Wnioskodawcą może być jedynie osoba niepełnosprawna, a działania w jej imieniu może prowadzić przedstawiciel ustawowy, prawny opiekun lub pełnomocnik ustanowiony notarialnie lub upełnomocniona przez nią na piśmie osoba fizyczna lub prawna.
 4. Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o likwidację barier w każdym czasie, na drukach wniosków według wzorów (zał. nr 1,2) biorąc pod uwagę zapis w dziale I pkt 4.

Do wniosku osoba niepełnosprawna winna dołączyć:

 1. Kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo kopia orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu).
 2. Kopię orzeczenia o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą, w przypadku takich osób.
 3. Aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności i stanie zdrowia.
 4. Udokumentowaną informację o innych źródłach finansowania zadania.

Ponadto do wniosku na likwidację barier architektonicznych  należy dołączyć:

 1. Zaświadczenie poświadczające zameldowanie na pobyt stały w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych;
 2. Dokument potwierdzający własność nieruchomości lub użytkowanie wieczyste nieruchomości lub zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego w którym zamieszkuje Wnioskodawca;
 3. Projekt: stan aktualny i stan po likwidacji bariery;
 4. Kosztorys likwidacji bariery z zakresem planowanych prac.
 5. Aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza  zawierające informację o rodzaju schorzenia, stanie zdrowia i sposobie poruszania się.

Zakres likwidacji barier architektonicznych obejmuje:

 1. likwidacji progów, dla osób poruszających się o balkoniku  lub na wózku inwalidzkim
 2. likwidacji zróżnicowania poziomu podłogi, dla osób poruszających się o balkoniku  lub na wózku inwalidzkim
 3. przystosowanie drzwi (tylko dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim):
  • zakup i montaż drzwi o szerokości w świetle ościeżnicy co najmniej 90 cm, z tym, że biorąc pod uwagę warunki techniczne lokalu dopuszcza się ościeżnicę 80cm. Wówczas wnioskodawca pisemnie uzasadnia takie rozwiązanie i musi ono uzyskać zgodę Dyrektora PCPR.
  • Ponadto zasadność przystosowania drzwi musi być potwierdzona podczas wizji lokalnej.
 4. przystosowanie już istniejących pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb Wnioskodawcy – dla osób poruszających się o kulach, balkoniku lub na wózku inwalidzkim zakup:
  • kabiny prysznicowej lub materiałów ją zastępujących
  • niskiego brodzika, w przypadku odpływu w podłodze materiałów niezbędnych do jego wykonania;
  • siedziska;
  • WC i umywalki;
  • Terakoty antypoślizgowej z atestem;
  • poręczy/uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych;
  • glazury w obrębie kabiny prysznicowej, umywalki;
  • baterii do umywalki, kabiny;
  • natrysku;
  • fugi i silikonu
 5. Przyznanie dofinansowania do barier architektonicznych, poprzedzone jest przeprowadzoną przez pracownika PCPR wizją lokalną w miejscu zamieszkania osoby niepełnoprawnej oraz wizją po końcowym odbiorze robót, dokonanego w obecności 2 przedstawicieli PCPR oraz wnioskodawcy.

Zakres likwidacji barier technicznych obejmuje zakup:

 1. pralki automatycznej – dla kobiet po amputacji piersi, dla osób z niedowładem kończyn górnych, z chorobami reumatycznymi, potwierdzone aktualnym zaświadczeniem lekarskim wystawionym w języku polskim.
 2. malaksera (robota wielofunkcyjnego) – dla kobiet po amputacji piersi, osób wymagający specjalnej diety;
 3. lodówki – dla cukrzyków insulino zależnych;
 4. szyn aluminiowych/najazdowych dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim;
 5. podnośnik wannowy/sufitowy – dla osób leżących i poruszających się na wózku inwalidzkim.
 6. kuchenka elektryczna – dla osób z dysfunkcją narządu wzroku (niedowidzące);
 7. zmywarki do naczyń – dla kobiet po amputacji piersi, dla osób z niedowładem kończyn górnych, z chorobami reumatycznymi, potwierdzone aktualnym zaświadczeniem lekarskim wystawionym w języku polskim.

Zakres likwidacji barier w komunikowaniu się obejmuje zakup:

 1. komputera/laptopa – dla:
  • dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z dysfunkcją narządu wzroku, słuchu, poruszających się na wózku inwalidzkim, wymagających nauczania indywidualnego w domu, z niedowładem kończyn górnych oraz zdolnych intelektualnie do samodzielnej obsługi komputera i wykorzystania jego możliwości informatycznych;
 2. dyktafonu- dla młodzieży uczącej się z dysfunkcją narządu słuchu, wzroku;
 3. radiomagnetofonu – dla osób z dysfunkcją narządu wzroku

Miejsce złożenia dokumentów:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Choszczno,
ul. Bolesława Chrobrego 27a

Dokumenty do pobrania

Pobierz wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawny

Pobierz wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych