Sprzęt rehabilitacyjny

Sprzęt rehabilitacyjny to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

I. Informacje ogólne:

 1. wnioski osób indywidualnych o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego można składać przez cały rok kalendarzowy;
 2. o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności u których:
  • przeciętny miesięczny dochód w rozumieniach przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia, a dla osób samotnych 65% przeciętnego wynagrodzenia.
  • przy przyznaniu dofinansowania bierze się pod uwagę wynagrodzenie, o którym mowa w art.2 pkt. 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych obowiązujące na dzień rozpatrywania wniosku.
  • lekarz specjalista, wyraźne wskazał konieczność zaopatrzenia w ten sprzęt do prowadzenia rehabilitacji z w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.
 3. wysokość dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego wynosi do 80% kosztów tego sprzętu,
 4. nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
 5. dofinansowanie obejmuje sprzęt rehabilitacyjny zawarty w „Katalogu sprzętu rehabilitacyjnego”. Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania do zakupu sprzętu nieujętego w katalogu w szczególnie uzasadnionych sytuacjach zdrowotnych. Dofinansowanie to następuje na pisemną prośbę wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem, wówczas decyzję o tym dofinansowaniu podejmuje Dyrektor PCPR. Dyrektor w w/w przypadkach może zasięgnąć opinii innej  instytucji
 6. dofinansowanie ze środków PFRON nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem dofinansowania  i podpisaniem umowy  dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub podmiot ten był w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu;
 7. warunkiem przyznania dofinansowania jest posiadanie przez wnioskodawcę udziału własnego w kwocie nie niższej niż 20% kosztów realizowanego zadania;
 8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie może wystąpić z wnioskiem o uzupełnienie zdezaktualizowanych dokumentów.

II. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami:

 1. Wniosek o dofinansowanie wraz z oświadczeniem o dochodach wnioskodawcy i osób wspólnie prowadzących gospodarstwo domowe.
 2. Kopia aktualnego orzeczenia o stopniu  niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego (oryginał do wglądu), w przypadku dzieci kopia orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu).
 3. Oryginał aktualnego zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza specjalistę, wystawionego czytelnie i w języku polskim, zawierającego informację o rodzaju posiadanych schorzeń oraz wyraźne wskazanie do korzystania z wnioskowanego sprzętu rehabilitacyjnego w warunkach domowych.
 4. Pro forma faktury lub wycena wstępna (kosztorys) na zakup sprzętu, wystawiona przez dostawcę sprzętu rehabilitacyjnego (sklep/firmę) na wnioskodawcę.
 5. W przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego do wniosku należy załączyć odpowiednio kopię pełnomocnictwa lub postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu).

Zasady przyznawania dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków PFRON zatwierdza Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych.

Dokumenty do pobrania

Pobierz wniosek