Środki na podjęcie działalności gospodarczej

Przyznawanie jednorazowych środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Akty prawne

 1. Ustawa z 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018r. poz.511);
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 roku w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na działalności w formie spółdzielni socjalnej (Dz. U. z 2018r. poz. 2348).
 3. Jednorazowe środki przyznawane są jako pomoc de minimis, o której mowa w:
  1. Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).
  2. Rozporządzeniu Komisji nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym(Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9).

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może jednorazowo otrzymać ze środków PFRON środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości określonej w umowie zawartej ze Starostą nie większej niż piętnastokrotne przeciętne wynagrodzenie, jeżeli nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na ten cel.

 1. Jednorazowe środki mogą być udzielone na:
  1. podjęcie po raz pierwszy działalności:
   • gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
   • rolniczej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, bez względu na formę prawną jej prowadzenia,
  2. wniesienie po raz pierwszy wkładu do spółdzielni socjalnej,
  3. ponowne podjęcie działalności lub ponowne wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, jeżeli upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia tej działalności (uwzględnia się datę wykreślenia z ewidencji działalności) lub ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej.
 2. Osoba niepełnosprawna zobowiązana jest prowadzić działalność gospodarczą, rolniczą lub być członkiem spółdzielni socjalnej przez okres co najmniej 24 miesięcy, z uwzględnieniem okresów choroby, powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej, skierowania do odbycia służby zastępczej lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego; nie wlicza się okresu jej zawieszenia.
 3. Wniosek składa się do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu. Przed rozpatrzeniem wniosku PCPR w Choszcznie zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli lokalu wskazanego jako miejsca prowadzenia działalności a w przypadku wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej kontroli w jej miejscu działalności.
 4. Przy rozpatrywaniu wniosków PCPR bierze pod uwagę:
  1. przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki,
  2. popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną działalność,
  3. kalkulację wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków,
  4. uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy, możliwości psycho-fizyczne,
  5. wysokość środków własnych wnioskodawcy na podjęcie działalności, albo wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej,
  6. wysokość posiadanych przez PCPR środków przeznaczonych na ten cel w danym roku.
 5. Zabezpieczeniem jednorazowych środków może być przedstawione w następujących formach:
  1. poręczenie wg prawa cywilnego – trzech osób, których łączny dochód każdego z nich nie może być niższy niż najniższe wynagrodzenie obowiązujące w styczniu b.r., ustalone na podstawie odrębnych przepisów;
  2. poręczenie spółdzielni socjalnej – do wysokości przyznanych środków wraz z należnymi odsetkami.
 6. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem zwrotu otrzymanej pomocy ponosi wnioskodawca.
 7. Przyznanie jednorazowych środków jest dokonywane na podstawie wynegocjowanej przez strony umowy cywilnej, w formie pisemnej, a każda zmiana dokonana na wniosek każdej ze stron wymaga formy pisemnej, w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

Dofinansowanie w/w zadania przyznawane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jak również na podstawie zasad opracowanych przez PCPR i obowiązujących w danym roku.

Pobierz wniosek

Pobierz załącznik do wniosku