Turnusy rehabilitacyjne

Akty prawne

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1172 t.j.).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007r. Nr 230 poz. 1694 ze zm.).

Turnus oznacza zorganizowaną formę aktywności rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, miedzy innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu (ustawa art. 10c).

Czas trwania turnusów wynosi, co najmniej 14 dni.

Wnioskodawcy – osoby niepełnosprawne, tzn. posiadające orzeczenie, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art.62 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1172 t.j.).

Wymagane dokumenty:

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym osoba niepełnosprawna składa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym dla miejsca zamieszkania, przy czym osoba niepełnosprawna bezdomna w centrum właściwym dla miejsca pobytu, a osoba niepełnosprawna pozostająca pod opieką w centrum właściwym dla miejsca pobytu.

Wniosek o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego można również złożyć poprzez platformę internetową SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/ W tym przypadku należy posiadać Profil Zaufany lub podpis elektroniczny.

Załączniki do wniosku:

 • kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub inne równoważne (oryginał do wglądu),
 • wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny,
 • informacja o stanie zdrowia,
 • zaświadczenie o pobieraniu nauki (dotyczy osób niepełnosprawnych w wieku od 16 do 24 lat uczących się i niepracujących),
 • oświadczenie wnioskodawcy i
 • oświadczenie opiekuna (o ile dotyczy)

Dofinansowanie

 1. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
 2. W przypadku przekroczenia w.w kwot dochodu, kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.
 3. Centrum przyznaje dofinansowanie po otrzymaniu budżetu i po uchwaleniu przez Radę Powiatu zadań w formie uchwały.
 4. Wysokość dofinansowania:
  • 30% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, dla:
   • dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
   • osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia,
   • osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;
  • 27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
  • 25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;
  • 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;
  • 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Turnusy rehabilitacyjne mogą być organizowane jedynie w ośrodkach, które uzyskały wpis do rejestru ośrodków uprawnionych do organizowania turnusów rehabilitacyjnych, przyjmowania grup turnusowych. Rejestr ten jest prowadzony przez wojewodę.

Oferty turnusów rehabilitacyjnych dostępne są na stronie internetowej empatia.mpips.gov.pl lub w budynku Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Choszcznie ul. Chrobrego 27a.

Dofinansowanie w/w zadania przyznawane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jak również na podstawie procedur opracowanych przez PCPR i obowiązujących w danym roku.

Miejsce złożenia dokumentów:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Choszczno, ul. Chrobrego 27a

Dokumenty do pobrania:
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.