Turnusy rehabilitacyjne

Akty prawne

 1. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2018r. poz. 511).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007r. Nr 230 poz. 1694 ze zm.).

Turnus oznacza zorganizowaną formę aktywności rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, miedzy innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu (ustawa art.10c).

Rodzaje turnusów

 • usprawniająco –rekreacyjny
 • rekreacyjno-sportowy i sportowy
 • szkoleniowy,
 • psychoterapeutyczny,
 • rozwijający zainteresowania i uzdolnienia,
 • nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością (rozporządzenie § 2.1)

Czas trwania turnusów wynosi, co najmniej 14 dni.

Wnioskodawcą jest osoba niepełnosprawna posiadająca ważne orzeczenie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym osoba niepełnosprawna składa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, zwanym dalej Centrum, właściwym dla miejsca zamieszkania, przy czym osoba niepełnosprawna bezdomna i osoba niepełnosprawna pozostająca pod opieką w Centrum właściwym dla miejsca pobytu.
 2. Załączniki do wniosku:
  • kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, lub kopia wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo kopia orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
  • wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny,
  • informacja o stanie zdrowia,
  • zaświadczenie o pobieraniu nauki (dotyczy osób niepełnosprawnych w wieku od 16 do 24 lat uczących się i niepracujących).

Dofinansowanie

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W przypadku przekroczenia w.w kwot dochodu, kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.

Centrum przyznaje dofinansowanie po otrzymaniu budżetu i po uchwaleniu przez Radę budżetu na zadania.

Wysokość dofinansowania

 • 30% przeciętnego wynagrodzenia: dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia, osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;
 • 27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 • 25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Turnusy rehabilitacyjne mogą być organizowane jedynie w ośrodkach, które uzyskały wpis do rejestru ośrodków uprawnionych do organizowania turnusów rehabilitacyjnych, przyjmowania grup turnusowych. Rejestr ten jest prowadzony przez wojewodę.

Oferty turnusów rehabilitacyjnych dostępne są na stronie internetowej empatia.mpips.gov.pl lub w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie ul. Chrobrego 27a (łącznik budynku).

Dofinansowanie w/w zadania przyznawane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jak również na podstawie zasad opracowanych przez PCPR i obowiązujących w danym roku.

Pobierz wniosek