Wyrównywanie różnic między regionami

Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III

W ramach programu pn. „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III” w 2019r. istnieje możliwość skorzystania z pomocy w obszarach B, C, D, G, E. Realizatorem w obszarze B, C, D, G jest Samorząd Powiatowy, a w obszarze E Zachodniopomorski Oddział PFRON.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie internetowej  www.pfron.org.pl.   Projekty w ramach obszarów B, C, D, G wraz z załącznikami należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie do 02.02.2019 r. Natomiast wniosek w obszarze E (dostępny na stronie www.pfron.org.pl) należy złożyć do Zachodniopomorskiego Oddziału PFRON w Szczecinie w terminie do 31.10.2019r.

Projektodawcy ubiegający się o dofinansowanie nie mogą posiadać:

 • wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,
 • zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,
 • wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.

Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych i środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.

Przez pojęcie:

urząd – należy rozumieć obiekty, w których mieszczą się urzędy administracji samorządu powiatowego;

placówka edukacyjna – należy rozumieć działające zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.):

 • przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkola specjalne,
 • szkoły podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego,
 • gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego,
 • szkoły ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne,
 • szkoły artystyczne,
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
 • bursy lub internaty szkolne oraz biblioteki szkolne,
 • placówki oświatowo-wychowawcze,placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, do których uczęszczają uczniowie niepełnosprawni, w szczególności poruszający się na wózkach inwalidzkich;

Środowiskowy dom samopomocy – należy rozumieć placówkę, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586, z późn. zm.);

Adresaci programu: powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy.

Nie mogą być przyjęte do realizacji projekty dotyczące całości lub części budynku, w którym mają być likwidowane bariery: wybudowanego i użytkowanego po dniu 1 stycznia 1995 r., według przepisów zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu nie może przekroczyć 50% kosztów jego realizacji -maksymalna kwota dofinansowania wynosi do 150.000zł (jako 50%).

Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych – część kosztów utworzenia spółdzielni socjalnej w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.

Adresaci programu: gminy, powiaty, organizacje pozarządowe.

Przez pojęcie spółdzielni socjalnej osób prawnych – należy rozumieć spółdzielnię socjalną utworzoną zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.) przez powiat, gminę lub organizację pozarządową działającą co najmniej 2 lata na rzecz osób niepełnosprawnych z:

 • innym powiatem lub gminą,
 • inną organizacją pozarządową działającą co najmniej 2 lata na rzecz osób niepełnosprawnych;

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć 50% kosztów jego realizacji. Maksymalne dofinansowanie (jako 50%): do 34.000,00zł na każde nowo utworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku.

Obszar D – likwidacja barier transportowych – cześć kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych.

 1. O dofinansowanie zakupu lub przystosowania pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych, ze środków PFRON mogą ubiegać się (składać projekty)
  • placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
  • jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej.
 2. Dofinansowaniem objęty jest zakup następujących, fabrycznie nowych pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych:
  • samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  • pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  • autobusów 10-cio i więcej miejscowych, niskopodłogowych lub wyposażonych następnie w windę, podjazd albo inne urządzenia dostosowujące pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych, zwanych dalej „autobusami”, lub przystosowanie posiadanych przez projektodawców pojazdów do potrzeb osób niepełnosprawnych (zakup i montaż windy, podjazdu lub innego urządzenia dostosowującego pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych).

Przez pojęcie placówka służąca rehabilitacji osób niepełnosprawnych – należy rozumieć placówkę działającą co najmniej rok, licząc od daty złożenia wniosku, w której udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku) prowadzoną przez:

 • organizacje pozarządową.
 • jednostkę samorządu terytorialnego

Przez pojęcie jednostka prowadząca warsztaty terapii zajęciowej – należy przez to rozumieć jednostki działające zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 63, poz. 587).

W 2019r. wysokość dofinansowania ze środków PFRON, w ramach likwidacji barier transportowych, na realizację każdego projektu nie może przekroczyć 70% lub 80%* kosztów jego realizacji, w tym:

 1. maksymalna wysokość dofinansowania (jako 70% lub 80%) do 80.000,00zł dla samochodów osobowych, zwanych „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
 2. maksymalna wysokość dofinansowania (jako 70% lub 80%) do 70.000,00zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
 3. maksymalna wysokość dofinansowania (jako 70% lub 80%) do 250.000,00zł dla autobusów.

* 70% intensywność pomocy w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych; 80% intensywność pomocy w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej.

Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. W przypadku obszaru G, proponuje się nie ustalać wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych. Adresaci programu: gminy, powiaty, organizacje pozarządowe. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć 20% kosztów jego realizacji. Maksymalne dofinansowanie (jako 20%): do 9.000,00zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych.

Wnioski do pobrania:
Wniosek obszar B
Wniosek obszar C
Wniosek obszar D
Wniosek obszar G
Wniosek dot. jednostek powiatu