Zapotrzebowanie ortopedyczne i środki pomocnicze

 Informacje ogólne:

  • Wnioski o dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych można składać przez cały rok kalendarzowy;
  • O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, u których średni miesięczny dochód na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia, a dla osób samotnych 65% przeciętnego wynagrodzenia;
  • Przy przyznaniu dofinansowania bierze się pod uwagę wynagrodzenie, o którym mowa w art.2 pkt. 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych obowiązujące na dzień rozpatrywania wniosku.
  • Zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych może być dofinansowany, jeśli osoba niepełnosprawna otrzymała przedmiot ortopedyczny/środek pomocniczy.
  • W 2018 r. wnioski o dofinansowanie pieluchomajtek lub zamiennie podkładów anatomicznych, cewników, worków do zbiórki moczu i soczewek okularowych nie będą realizowane ze względu na bardzo ograniczony budżet.

I. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami:

  1. Wniosek o dofinansowanie wraz z oświadczeniem o dochodach wnioskodawcy i osób wspólnie zamieszkujących.
  2. Kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego – oryginał do wglądu; w przypadku dzieci kopia orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu).
  3. Fakturę określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, albo
  4. Kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą (kosztorysem) określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz terminem realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.
  5. W przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego do wniosku należy załączyć kopię pełnomocnictwa lub postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu).

Dokumenty do pobrania

Pobierz wniosek