Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy

Akty prawne

 1. Ustawa z 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018r. poz. 511);
 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 93)
 3. Zwrot kosztów przyznawany jest jako pomoc de minimis, o której mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r., s. 1).
 1. O przyznanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej zwanych dalej „refundacją” może ubiegać się pracodawca, który:
  1. tworzy miejsce pracy dla osoby niepełnosprawnej na terenie powiatu choszczeńskiego,
  2. zatrudnieni osobę niepełnosprawną przez okres co najmniej 36 miesięcy, w pełnym wymiarze czasu pracy,
  3. prowadzi działalność od co najmniej 12 miesięcy kalendarzowych,
  4. w stosunku do którego nie toczy się postępowanie upadłościowe i nie został zgłoszony wniosek o jego likwidację,
  5. złoży wniosek za pośrednictwem PCPR do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna albo poszukująca pracy nie pozostająca w zatrudnieniu.
 2. Przed rozpatrzeniem wniosku PCPR w Choszcznie zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli u pracodawcy.
 3. Zwrot kosztów utworzenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej może być przyznany do wysokości piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale licząc od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
 4. Osoba niepełnosprawna przed zatrudnieniem musi być zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy nie pozostająca w zatrudnieniu.
 5. Przy rozpatrywaniu wniosku PCPR bierze pod uwagę:
  1. kondycję finansową Wnioskodawcy, uprawdopodabniającą zapewnienie zatrudnienia osoby niepełnosprawnej przez okres co najmniej 36 miesięcy,
  2. wkład wnioskodawcy w wyposażenie tworzonego stanowiska pracy,
  3. potrzeby lokalnego rynku pracy,
  4. liczbę osób niepełnosprawnych o określonych kwalifikacjach, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne albo poszukujące pracy nie pozostające w zatrudnieniu,
  5. koszty wyposażenia stanowiska pracy,
  6. okres działania na rynku pracy oraz doświadczenie w zatrudnianiu pracowników.
  7. wysokość posiadanych środków PFRON przeznaczonych na ten cel w danym roku.
 6. Zabezpieczenie zwrotu przez pracodawcę otrzymanego zwrotu kosztów stanowi: poręczenie osób 2 wg prawa cywilnego.
 7. Przyznanie zwrotu kosztów jest dokonywane na podstawie wynegocjowanej przez strony umowy cywilnej, w formie pisemnej a każda zmiana dokonana na wniosek każdej ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 8. Zwrot kosztów obejmuje udokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy, na którym będzie wykonywać pracę osoba niepełnosprawna.
 9. Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy.
 10. Warunkiem zwrotu kosztów, jest uzyskanie, wydanej na wniosek starosty pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy.
 11. Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż 36 miesięcy, pracodawca zobowiązany jest zwrócić Funduszowi za pośrednictwem Starosty środki finansowe, w wysokości równej 1/36 ogólnej kwoty zwrotu za każdy miesiąc kalendarzowy brakujący do upływu okresu 36 miesięcy, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty, z zastrzeżeniem pkt. 12. Pracodawca dokonuje zwrotu w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną.
 12. Pracodawca nie zwraca środków, o których mowa w pkt 11, jeżeli zatrudni w terminie 3 miesięcy od dnia powstania wakatu na danym stanowisku pracy, inną osobę niepełnosprawną, posiadającą skierowanie z powiatowego urzędu pracy przy czym wynikająca z tego powodu przerwa nie jest wliczona do okresu o którym mowa w pkt 1 lit. b).

Dofinansowanie w/w zadania przyznawane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jak również na podstawie zasad opracowanych przez PCPR i obowiązujących w danym roku.

Pobierz wniosek

Załączniki