Ogłoszenie w sprawie wynajęcia sal

Rozeznanie rynku na wynajem sal

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie w ramach rozeznania rynku zaprasza do przesłania swojej oferty na wynajem sal ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego na lata 2017 – 2018” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

1.Dane teleadresowe Zamawiającego: Powiat Choszczeński – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie ul. Bolesława Chrobrego 27a, 73 – 200 Choszczno, tel./fax.095 765 25 78, adres e-mailowy: pcprchoszczno@wp.pl
2. Osoba upoważniona do kontaktów: Maria Jędrzejczyk
3.Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

I. Opis zakresu usługi:

1. Wynajem dwóch sal:

a) jednej sali dydaktycznej dla ok. 25 osób
b) jednej sali dostosowanej do potrzeb dzieci, wyposażonej w zabawki, gry itp.

2.Miejsce realizacji: na terenie miasta Choszczna.

II. Termin realizacji zlecenia:

1. Realizacja zlecenia: od października 2017 r. do grudnia 2018 r.
2. Realizacja zlecenia odbędzie się w terminach wskazanych przez zamawiającego.

III. Wymagania, które Wykonawca musi spełniać:

1. Dysponować odpowiednim zapleczem lokalowym znajdującym się w jednym budynku.
2. Budynek z salami musi posiadać zaplecze sanitarne, do którego będą mieli dostęp uczestnicy projektu.
3. Budynek z salami musi znajdować się na terenie miasta Choszczno i być dostępny dla osób niepełnosprawnych.

IV. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:
1. cena za godzinę wynajmu jednej sali – 50 punktów
2. dostępność sal dla osób niepełnosprawnych – 50 punktów

V. Miejsce i termin składania ofert oraz ich przygotowanie

1. Oferty prosimy przesłać lub złożyć w siedzibie PCPR do dnia 11.10.2017 r.
2. Oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie zaadresowanej i opisanej:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Bolesława Chrobrego 27a
73 – 200 Choszczno
wraz z dopiskiem na kopercie: Oferta na świadczenie usługi wynajmu sal w ramach projektu pn. „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego na lata 2017 – 2018”.

3. Ofertę należy przygotować w formie pisemnej i czytelnie.
4. Do oferty Wykonawca załącza dokumenty potwierdzające wymagania zawarte w pkt. III.
5. Oferta musi być w sposób czytelny podpisana przez Wykonawcę.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną przez Zamawiającego odrzucone bez otwierania.

VI. Ogłoszenie wyników

1. Z wyboru oferty zostanie sporządzony protokół.
2. Zamawiający poinformuje pisemnie oferenta, którego oferta zostanie wybrana.
3. Do wyboru wykonawcy wystarczy złożenie jednej oferty.
Maria Jędrzejczyk
Dyrektor PCPR Choszczno