Nabór wniosków na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w 2021 roku.

Nabór trwa do 30 listopada 2020 r.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Kto może złożyć wniosek

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

 • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku;
 • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu;
 • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania.

WAŻNE!

Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

Dokumenty jakie muszą złożyć wnioskodawcy

 1. Dofinansowanie zadania następuje na pisemny wniosek złożony do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych objętych wnioskiem o dofinansowanie lub poprzez platformę internetową SOW https://sow.pfron.org.pl/ (W tym przypadku należy posiadać Profil Zaufany lub podpis elektroniczny.
 2. Oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec PFRON, ZUS i US (załącznik nr 1).
 3. Informacja o korzystaniu ze środków PFRON (załącznik nr 2).
 4. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy wniosek jest podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy (załącznik nr 3).
 5. Oświadczenie o posiadaniu środków własnych na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON (załącznik nr 4).
 6. Kosztorys wydatków związanych z realizacją zadania (załącznik nr 5).
 7. Dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych lub o działalności związanej z rehabilitacją osób niepełnosprawnych  (np. aktualny odpis z KRS, akt powołania, uchwałę, statut, regulamin i inne) oryginały luk kopie poświadczone za zgodność z oryginałem oraz informację o prowadzonej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (załącznik nr 6).
 8. Oświadczenie dot. podatku VAT (załącznik nr 7)
 9. Program merytoryczny imprezy.
 10. W przypadku, gdy podmiot jest:
  1. podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168, 2290, 2486, z 2018 r. poz. 107, 398.) – do wniosku dołącza się:
   • zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie,
   • informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis,
  2. pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej – do wniosku dołącza się:
   • potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej,
   • informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
   • informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis.
 11. Program merytoryczny imprezy.

Dofinansowanie

 1. Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.
 2. Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta przez starostę (upoważnioną osobę) z wnioskodawcą reprezentowanym przez osobę /osoby upoważnione do reprezentacji i zaciągania zobowiązań finansowych.

Osoba do kontaktu w sprawie: Anita Łubkowska – Klejna, tel. 95 765 25 78 lub 601742 578

Wniosek z załącznikami do pobrania na stronie: Sport, kultura rekreacja i turystyka