Nowości w programie “Wyrównywanie Różnic Między Regionami III”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił pomoc finansową na zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Wsparcie dostępne jest w ramach nowego obszaru – Obszaru A.

Dofinansowanie w ramach obszaru A mogą uzyskać: gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe, zarządzające  w wielorodzinnym budynku mieszkalnym. Inwestycja ma zapewnić dostępność do co najmniej dwóch lokali, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu. Wnioski należy składać do właściwego terytorialnie Oddziału PFRON od 01 października 2019 do 30 listopada 2019 r. Szczegółowe informacje oraz druk wniosku można pobrać ze strony internetowej: Strona PFRON