Ogłoszenie naboru do pracy

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie Ogłasza nabór na stanowisko: Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej

I Kandydat musi spełniać następujące wymagania (niezbędne):

 1. Wykształcenie wyższe na kierunku studiów w zakresie pedagogiki, psychologii, socjologii lub nauki o rodzinie lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji.
 2. Staż pracy min 3 lata.
 3. Kandydat posiada obywatelstwo polskie.
 4. Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 5. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona.
 7. Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego.
 8. Znajomość wskazanych  niżej aktów prawnych i umiejętność ich interpretacji:
  • Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  • Ustawa o pomocy społecznej;
  • Ustaw o samorządzie powiatowym;
  • Ustawa kodeks rodzinny i opiekuńczy;
  • Ustawa przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  • Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO);
  • Ustawa kodeks postępowania administracyjnego.

II Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

 1. Umiejętność kierowania pojazdami osobowymi (prawo jazdy kat. B)
 2. Dobra obsługa komputera: pakietów biurowych, poczty elektronicznej, Internetu,
 3. Predyspozycje osobowościowe:
  • umiejętność pracy w zespole;
  • dobra organizacja pracy własnej, samodzielność;
  • umiejętność oceny ryzyka i podejmowania decyzji;
  • umiejętność zachowania dyskrecji;
  • dyspozycyjność (gotowość do pracy w godzinach popołudniowych);
  • dokładność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków;
  • odporność na stres – umiejętność radzenia sobie ze stresem;
  • komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność;
  • wyrozumiałość, cierpliwość;
  • wysoka kultura osobista.

III Wskazanie zakresu zadań na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

 1. Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
 2. Pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
 3. Zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, pedagogicznej;
 4. Udział w ocenie sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz w rodzinnym domu dziecka;
 5. Udział w ocenie rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka;
 6. Zgłoszenie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
 7. Udzielanie wparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;
 8. Przedstawienie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej;
 9. Sporządzanie opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – wskazanych w ustawie wg. potrzeb organizatora pieczy zastępczej;
 10. Udzielanie konsultacji przy sporządzanych przez organizatora pieczy zastępczej: ocenie sytuacji dziecka, ocenie rodziny zastępczej i prowadzącego rodzinny dom dziecka;
 11. Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, sądami, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 12. Stałe podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie wykonywanych zadań, bieżące zapoznanie się z przepisami prawa;
 13. Udzielanie pełnych informacji interesantom w zakresie przysługujących im uprawnień;
 14. Wykonywanie innych poleceń Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

IV Warunki pracy na stanowisku:

 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat.
 2. Praca na stanowisku koordynator rodzinnej pieczy zastępczej będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy.
 3. Miejsce świadczenia pracy – ul. B Chrobrego 27A, siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 73 – 200 Choszczno, oraz teren Miasta Choszczna i teren Powiatu choszczeńskiego w miejscach związanych z realizowanymi zadaniami.
 4. Praca wymagająca bezpośredniego kontaktu z rodzinami jak również kontaktu telefonicznego, częsta komunikacja werbalna i pisemna.

V Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys (CV)
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności.
 4. Kopie świadectw pracy.
 5. W przypadku osoby niepełnosprawnej kserokopia dokumentu  potwierdzającego niepełnosprawność.
 6. Wypełnione Oświadczenie(pobierz wzór oświadczenia (PDF, 548 KB)), stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia:
  • o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
  • o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

V Termin składania dokumentów:

Osoby zainteresowane, prosimy o przesłanie kompletu dokumentów na adres: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 73-200 Choszczno ul. B Chrobrego 27A lub dostarczenie do pokoju nr 104, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00, w terminie do 6 października 2020 r.

VI Dodatkowe informacje:

 1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu stacjonarnego 95 765 25 78; lub telefonu komórkowego 601 742 578;
 2. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane;
 3. Oferty przesłane pocztą – liczy się data stempla pocztowego;
 4. Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;

Monika Rodykow
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie