Ogłoszenie o naborze partnera do projektu

Powiat Choszczeński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt. „Rodzina to zaszczyt i odpowiedzialność”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie oraz realizacja Projektu mającego na celu poprawę funkcjonowania rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie oraz wsparcie osób dotkniętych przemocą w rodzinie wśród 40 osób zamieszkujących na terenie pow. choszczeńskiego przez okres
24 miesięcy.

Więcej informacji w ogłoszeniu.