Program Korekcyjno – Edukacyjny

„Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie” rozpocznie się 05.04.2018r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie w sali nr 8.

Celem programu jest:

 • powstrzymywanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem tej przemocy;
 • rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;
 • kształtowanie umiejętności w zakresie wychowania dzieci bez używania przemocy w rodzinie;
 • uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;
 • zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie;
 • zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;
 • uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie kierowany jest do osób, które:

 • chciałby nabyć umiejętności lepszego radzenia sobie ze złością i agresją;
 • są skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo znęcania się nad członkami rodziny;
 • mają warunkowo umorzone postępowanie karne i sąd nałożył na nich obowiązek uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym;
 • zostały przedterminowo zwolnione z odbywania kary pozbawienia wolności;
 • zostały skierowane przez sąd, prokuraturę, policję, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych.

UWAGA!

Osoby stosujące przemoc w rodzinie, wobec których zostało rozpoznane uzależnienie od alkoholu lub narkotyków i innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, kierowane są w pierwszej kolejności na terapię uzależnienia.

Uczestnicy programu spotykać się będą raz w tygodniu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie. Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w „Programie korekcyjno – edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie” mogą zgłosić się osobiście 05.04.2018r. o godz. 16.15 do sali nr 8 w budynku naszej siedziby, bądź uzyskać informacje telefoniczne pod numerem telefonu: 95 765 25 78 lub 601 742 578