Odpłatność

Zgodnie z art. 193 ust. 1 ustawy o pieczy zastępczej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości przyznanych świadczeń oraz dodatków, o których mowa art. 80 ust. 1 i art. 81w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o umorzenie w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty, odstąpienia od ustalenia opłaty od rodziców dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej lub rodzinie zastępczej.

 1. Wniosek o umorzenie w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty, odstąpienia od ustalenia opłaty od rodziców dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej lub rodzinie zastępczej.
 2. decyzja organu rentowego przyznającego rentę lub emeryturę z ubezpieczenia społecznego albo orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r. lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 3. dowód otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego (z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku),
 4. zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia (netto) z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,
 5. zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia (netto) uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło,
 6. zaświadczenie urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych – w przypadku posiadania powyżej jednego ha przeliczeniowego,
 7. zaświadczenie o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy oraz prawie o zasiłku dla bezrobotnych albo decyzji z urzędu pracy,
 8. zaświadczenie o wysokości świadczenia rodzinnego udzielonego za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zasiłku rodzinnego, świadczenia alimentacyjnego z funduszu alimentacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego) lub decyzja w tym zakresie,
 9. decyzja lub zaświadczenia o wysokości świadczeń pobieranych z pomocy społecznej,
 10. dodatek mieszkaniowy – udokumentowanie decyzją lub zaświadczeniem,
 11. inne potwierdzenie wysokości otrzymywanych alimentów (poza funduszem alimentacyjnym),
 12. oświadczenie o wysokości dochodu netto osiąganego z prowadzonej działalności gospodarczej w przypadku rozliczania się na podstawie karty podatkowej lub ryczałtu ewidencjonowanego (z miesiąca poprzedzającego wniosek),
 13. wyrok alimentacyjny wraz potwierdzeniem wpłaty alimentów na rzecz innej osoby za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku – w celu odliczenia od dochodu,
 14. oświadczenie o dochodach z pracy dorywczej,
 15. zaświadczenie o wysokości dodatku mieszkaniowego lub decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
 16. inne dokumenty potwierdzające dochód jednorazowy,
 17. dokumenty potwierdzające długotrwałą chorobę,
 18. dokumenty potwierdzające bezdomność,
 19. dokumenty potwierdzające straty materialne powstałe w wyniku zdarzeń losowych,

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną.
Oświadczenie o stanie majątkowym