Procedura rekrutacji kandydata

Kandydaci ubiegający się o uzyskanie statusu rodziny zastępczej niezawodowej / zawodowej lub rodzinnego domu dziecka, zobowiązani są do złożenia:

  1. pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem swojej decyzji,
  2. zaświadczenia o zameldowaniu na terenie gminy znajdującej się w obrębie powiatu,
  3. oświadczenia, że nie są i nie były w przeszłości pozbawione władzy rodzicielskiej, ani władza nie została im ograniczona lub zawieszona,
  4. oświadczenia o wypełnieniu obowiązku alimentacyjnego, jeśli taki istnieje i został nałożony tytułem egzekucyjnym,
  5. oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych,
  6. zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  7. informacji o możliwości zapewnienia odpowiednich warunków bytowych i mieszkaniowych umożliwiających dzieciom zaspokojenie indywidualnych potrzeb potwierdzonej np. zaświadczeniem o zatrudnieniu i wysokości uzyskiwanych dochodów, dokumentacja potwierdzająca tytuł własności lub prawo użytkowania lokalu mieszkalnego wraz z jego metrażem (powierzchnią użytkową),
  8. zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe.

Podane wyżej dokumenty należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie.

Wszelkich informacji udzielą koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej osobiście lub telefonicznie: 95 765 25 78

Przedłożone dokumenty oraz zaświadczenia podlegają sprawdzeniu zgodności ze stanem faktycznym przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie.

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej/rodzinnego domu dziecka, którzy spełnili podstawowe kryteria formalne oraz przeszli pozytywnie proces weryfikacji dokumentów, zostają poddani badaniom psychologicznym, mającym na celu uzyskanie pewności, czy dają rekojme należytego sprawowania opieki nad dzieckiem.

W przypadku uzyskania pozytywnej opinii, w wyniku przeprowadzonych badań, kandydaci kierowani są do udziału w szkoleniu, zgodnie z programem określonym w treści rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej.