Świadczenia

Rodzinie zastępczej spokrewnionej, niezawodowej, zawodowej oraz Rodzinnym Domu Dziecka przysługuje świadczenie:

a) na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego w niej dziecka, nie niższe niż kwota (art. 80 ustawy):

• 660 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej
• 1000 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej lub rodzinnym domu dziecka
• 500 zł. miesięcznie – rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18-go roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany dalej „dodatkiem wychowawczym”

b) na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka (art. 81 ust. 1 ustawy),
c) wymienione wyżej świadczenia przysługują również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, jeżeli nadal przebywa w tej rodzinie zastępczej na zasadach zgodnie z art. 82 ustawy w zw. z art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
d) fakultatywne (art. 83 ustawy)

• dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka (art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy);
• świadczenie na pokrycie:

a) niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo (art. 83 ust. 1 pkt 2a ustawy);
b) kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo (art. 83 ust. 1 pkt 2b ustawy).

Druki do pobrania:

  1.  Wniosek dot. rodziny zastępczej ubiegającej się po raz pierwszy o przyznanie świadczenia pieniężnego z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie.
  2.  Wniosek o pomoc jednorazową
  3.  Wniosek o przyznanie świadczenia na pełnoletniego wychowanka pozostającego w rodzinie zastępczej.
  4.  Oświadczenie złożone na wniosek strony(art.75§ kpa)
  5.  Oświadczenie zgodne z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego.