Świadczenia

Od 01 czerwca 2021r. Rodzinie zstępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota:

 • 746 zł miesięcznie w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;
 • 1 131 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinnym domu dziecka

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka do świadczenia na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, zwany dalej „dodatkiem wychowawczym”.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 227 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.

Rodzinie zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 227 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje świadczenie, o którym mowa w art. 80 ust. 1, oraz dodatki, o których mowa w art. 81, również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, jeżeli nadal przebywa w tej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, na zasadach określonych w art. 37 ust. 2.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka starosta może przyznać:

 1. dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka;
 2. świadczenie na pokrycie:
  • niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka-jednorazowo,
  • kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo.

Dokumenty do pobrania:

 1. Wniosek o przyznanie świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinnej formie pieczy zastępczej (PDF, 217 KB).
 2. Wniosek o przyznanie dodatku wychowawczego. (PDF, 101 KB)
 3. Wniosek o przyznanie dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka niepełnosprawnego umieszczonego w rodzinie zastępczej. (PDF, 96 KB)
 4. Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny zastępczej. (PDF, 262 KB)
 5. Wniosek o przyznanie świadczenia na pełnoletniego wychowanka pozostającego w rodzinie zastępczej. (PDF, 182 KB)
 6. Wniosek o przyznanie świadczenia na utrzymanie lokalu mieszkalnego. (PDF, 380 KB)