Dobry Start

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie informuje, że z dniem 1 sierpnia 2018 roku rozpoczyna przyjmowanie  WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA „DOBRY START” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja   2018r. (Dz. U. z 2018r. poz.1061). Rozporządzenie nie przewiduje możliwości złożenia wniosku w formie elektronicznej przez rodziny zastępcze i osoby usamodzielniane. Świadczenie Dobry start przysługuje rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz osobom usamodzielnianym (w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) – raz w roku. Świadczenie dobry start przysługuje  w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

  1.  przez dziecko lub osobę uczącą się  20. roku życia,
  2.  przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wysokość świadczenia wynosi 300 zł i jest przyznawana raz w roku. Przyjmowanie wniosków, zgodnie z zapisami rozporządzenia potrwa   do 30 listopada 2018r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ważne!

  • Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole (a szkoła w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy).
  • Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole.

 

Druki do pobrania:

Wniosek 2020