Dodatek wychowawczy

ZMIANY W PROGRAMIE 500+ DOTYCZĄCE RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

1 stycznia 2022r. weszła w życie ustawa z dnia 17 września 2021r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. z 2021r. poz.1981), która przewiduje między innymi zastąpienie dotychczasowych przepisów dotyczących dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przepisami dotyczącymi świadczenia wychowawczego i ustanowienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jako organu realizującego świadczenie wychowawcze.

W przypadku „starych” wniosków złożonych do dnia 31.12.2021r. wskazana wyżej ustawa zawiera przepisy przejściowe zgodnie, z którymi, decyzje w sprawie dodatku wychowawczego wydane przez PCPR zachowują ważność do końca okresu, na jaki zostały przyznane, lecz nie dłużej niż do 31.05.2022r. W przypadku decyzji PCPR, których ważność wygasa przed dniem 31.05.2022 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie zgodnie z art. 17 ustawy zmieniającej będzie stosował przepisy dotychczasowe i z urzędu przedłużał prawo do dodatku wychowawczego do dnia 31.05.2022r.

W związku z tym od dnia 01.06.2022 r. wygasną wszystkie decyzje PCPR w sprawie dodatku wychowawczego i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie nie będzie już realizował wypłat tego świadczenia. Rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, powinni złożyć nowe wnioski dotyczące świadczenia wychowawczego wyłącznie w postaci elektronicznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. przez platformę PUE ZUS. Wnioski na nowy okres świadczeniowy od dnia 01.06.2022 r. do 31.05.2023 r. można składać w ZUS od dnia 01.02.2022r.

W przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej po 31 grudnia 2021r. zastosowanie będą miały już nowe przepisy dotyczące ustalania przez ZUS prawa do świadczenia wychowawczego. W takim przypadku rodziny zastępcze, aby otrzymać wsparcie z programu „Rodzina 500+”, powinny złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze na nowych zasadach do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie drogą elektroniczną poprzez platformę PUE ZUS na dedykowanym formularzu SW-O

Ponadto, aby uzyskać świadczenie wychowawcze na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, zobowiązani są Państwo dołączyć do wniosku o świadczenie wychowawcze zaświadczenie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka.

W celu wydania zaświadczenia należy zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie.

Załączniki:

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego umieszczenie dziecka/dzieci w rodzinie zastępczej (PDF, 105 KB) (DOCX, 14 KB)

Przygotowana przez ZUS instrukcje dla wnioskodawców dotyczące wypełnienia poszczególnych typów wniosków oświadczenie wychowawcze (PDF, 2 MB)