Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej osoba opuszczająca dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną oraz pomocą:

 • Pieniężną na kontynuowanie nauki;
 • pieniężną na usamodzielnienie;
 • w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym;
 • w uzyskaniu zatrudnienia;
 • na zagospodarowanie – w formie rzeczowej;

Powyższa pomoc przysługuje osobie usamodzielnianej, w przypadku gdy skierowanie na pobyt całodobowy do domu pomocy społecznej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii zapewniającego całodobową opiekę nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu.

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki przysługuje osobie, która przebywała w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę albo młodzieżowym ośrodku wychowawczym co najmniej rok.

Powyższa pomoc przysługuje:

 • osobie usamodzielnianej opuszczającej dom pomocy społecznej, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy lub specjalny ośrodek wychowawczy jeśli osoba jest zdolna do samodzielnej egzystencji;
 • osobie opuszczającej dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży jeżeli bezpośrednio przed przyjęciem do takiego domu przebywała co najmniej rok w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, w domu pomocy społecznej, w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, w specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę lub młodzieżowym ośrodku wychowawczym;

Warunkiem uzyskania powyższej pomocy jest zobowiązanie się osoby usamodzielnianej do realizacji Indywidualnego Programu Usamodzielnienia.

Pomoc na kontynuowanie nauki przysługuje osobie usamodzielnianej kontynuującej naukę w:

 • gimnazjum;
 • szkole ponadgimnazjalnej;
 • szkole wyższej;
 • na kursach, jeżeli ich ukończenie jest zgodne z z indywidualnym programem usamodzielnienia;
 • w zakładzie kształcenia nauczycieli;
 • u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego;

Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się na czas nauki, do czasu jej ukończenia, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 lat.

Pomoc na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie przysługuje osobie usamodzielnianej:

 • samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą;
 • w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;

Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej udziela starosta właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.