Zgodnie z ustawą o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej osobie opuszczającej po osiągnięciu pełnoletności rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo terapeutyczną jeśli umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu przyznaje się pomoc na:

 • kontynuowanie nauki;
 • usamodzielnienie;
 • zagospodarowanie;
 • udziela się pomocy w uzyskaniu:
 • odpowiednich warunków mieszkaniowych;
 • zatrudnienia;
 • zapewnia się pomoc prawną i psychologiczną.

Powyższa pomoc jest przyznawana lub udzielana na wniosek osoby usamodzielnianej pod warunkiem realizacji Indywidualnego Programu Usamodzielnienia.

Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki i pomocy na usamodzielnienie osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym do ponoszenia wydatków na finansowanie powyższej pomocy. Pomoc ta jest przyznawana osobie, której dochód miesięczny nie przekracza 1200,00 zł. ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się sumę dochodów tej osoby, jej małżonka oraz dzieci pozostających na jej utrzymaniu, podzieloną przez liczbę tych osób.

Pomoc na kontynuowanie nauki wynosi 500,00 zł. miesięcznie, przyznaje się ją osobie usamodzielnianej jeżeli kontynuuje naukę:

 • w szkole;
 • w zakładzie kształcenia nauczycieli;
 • w uczelni;
 • na kursach, jeżeli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia;
 • u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego;

Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się na czas nauki, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 roku życia.

Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie oraz udzielenie pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych lub w uzyskaniu zatrudnienia składa się w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.

Pomoc na zagospodarowanie jest wpłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia.