Aktywny samorząd

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dysfunkcja narządu ruchu,
 • wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dofinansowanie do 10000,00 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 6000,00 zł.
 • udział własny 15%,
 • karencja 3 lata.

Dokumenty do pobrania:
Wniosek
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu,
 • dofinansowanie lub refundacja (do 180 dni przed dniem złożenia wniosku):
  • kursu i egzaminów na prawo jazdy kategorii B – 2100,00 zł -kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3500,00 zł
 • dofinansowanie kosztów uzyskania prawa jazdy, w przypadku kursu odbywającego się poza miejscowością zamieszkania (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800,00 zł
 • udział własny 25%
 • karencja 3 lata.

Dokumenty do pobrania:
Wniosek
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystanie z usług tłumacza języka migowego,
 • dofinansowanie lub refundacja (do 180 dni przed dniem złożenia wniosku):
  • kursu i egzaminów na prawo jazdy kategorii B – 2100,00 zł
 • kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3500,00 zł
  • dofinansowanie kosztów uzyskania prawa jazdy, w przypadku kursu odbywającego się poza miejscowością zamieszkania (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800,00 zł
 • dofinansowanie kosztów tłumacza języka migowego – 500,00 zł
 • udział własny 25%
 • karencja 3 lata.

Dokumenty do pobrania:
Wniosek
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • dysfunkcja narządu słuchu,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dofinansowanie do 4000,00 zł,
 • udział własny 15%,
 • karencja 3 lata.

Dokumenty do pobrania:
Wniosek
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dysfunkcja narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dofinansowanie:
  • dla osoby niewidomej 24000,00 zł w tym na urządzenie brajlowskie 15000,00zł
  • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9000 zł.
  • dla osoby z dysfunkcją obu kończy górnych – 7000,00 zł.
 • udział własny 10 %.
 • karencja 5 lat.

Dokumenty do pobrania:
Wniosek
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4a
Załącznik nr 4b
Załącznik nr 4c
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania:

 • pomoc udzielona w ramach obszaru B,
 • dofinansowane dla osoby głuchoniewidomej – 4000,00 zł
 • dofinansowane dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3000,00 zł
 • dla pozostałych osób – 2000,00 zł
 • karencja 5 lat.

Z możliwością zwiększenia dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia.

Dokumenty do pobrania:
Wniosek
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4c
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:

 • umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • dysfunkcja narządu wzroku,
 • wiek aktywności zawodowej lub zawodowej,
 • dofinansowanie 7500,00 zł
 • udział własny 10 %.
 • karencja 5 lat.

Dokumenty do pobrania:
Wniosek
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4b
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dysfunkcja narządu słuchu,
 • trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dofinansowanie 4000,00 zł
 • udział własny 10 %.
 • karencja 5 lat.

Dokumenty do pobrania:
Wniosek
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4a
Załącznik nr 4b
Załącznik nr 4c
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności,
 • pomoc udzielona w zadaniu 1, 3 lub 4,
 • dofinansowanie 1500,00 zł
 • udział własny 10%
 • karencja – po zakończeniu okresu gwarancji.

Dokumenty do pobrania:
Wniosek
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności,
 • zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
 • dofinansowanie 10000,00 zł, z możliwością zwiększenie kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 25000,00 zł,
 • udział własny 10%,
 • karencja – 3 lata.

Dokumenty do pobrania:
Wniosek
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dofinansowanie lub refundacja (do 180 dni przed dniem złożenia wniosku) – 3 500,00 zł, z czego na zakup jednego akumulatora – nie więcej niż 1000,00 zł,
 • karencja – po zakończeniu okresu gwarancji.

Dokumenty do pobrania:
Wniosek
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne i Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne:

 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania w uzyskaniu zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
 • dofinansowanie w zadaniu 3, w zależności od poziomu amputacji:
  • w zakresie ręki – 12000,00 zł
  • przedramienia – 26000,00 zł
  • ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 30000,00 zł
  • na poziomie stopy lub podudzia – 18000,00 zł
  • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 25000,00 zł
  • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 30000,00 zł
 • w zadaniu 4 – 30% ww. kwot,
 • udział własny 10%,
 • karencja 3 lata w zadaniu nr 3 – dotyczy pomocy w zakupie protezy
 • karencja w zadaniu nr 4 – po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną.

Dokumenty do pobrania:
Wniosek – zadanie 3
Wniosek – zadanie 4
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
 • zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym,
 • dofinansowanie 7500,00 zł
 • udział własny 25%,
 • karencja 3 lata.

Dokumenty do pobrania:
Wniosek
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
 • aktywność zawodowa
 • pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka,
 • dofinansowanie lub refundacja kosztów (do 180 dni przed dniem złożenia wniosku)
 • wysokość dofinansowania – 300,00 zł miesięcznie na jedną (każdą) osobę zależną,
 • udział własny 15%.

Dokumenty do pobrania:
Wniosek
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi,
 • Wysokość dofinansowania semestru/półrocza:
 • opłata za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4000,00 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł. (netto) na osobą.
  • udział własny – 15% wartości czesnego w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu (65% wartości czesnego na drugim i kolejnym kierunku nauki).
 • dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego (dla osób, które mają wszczęty przewód doktorski a nie są uczestnikami studiów doktoranckich) – do 4000,00 zł,
 • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia:
  • do 1000,00 zł – dla osób pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,
  • do 1500,00 zł – dla pozostałych wnioskodawców,
   dodatek może być zwiększony nie więcej niż o:
  • 700 zł w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z tytułu barier w poruszaniu się lub w komunikowaniu się,
  • 500 zł w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
  • 300 zł w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,
  • 300 zł w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,
  • 200 zł w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie,
  • 300 zł w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą poszkodowaną w 2019 lub w 2020 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.
  • 300 zł w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,
  • 800 zł w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny / Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON, przy czym możliwość tak dotyczy tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe),
  • 500 zł w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (w związku z pandemią).
   Pomoc w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce.

Dokumenty do pobrania:
Wniosek
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

Zgodnie z ww. dokumentem w 2021r. preferowane są wnioski osób niepełnosprawnych:

 • które uzyskały pozytywną opinię eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z ich aktywności,
 • posiadają znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – w orzeczeniu o niepełnosprawności posiadają więcej niż jedną przyczynę wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie jest wydane z powodu całościowych zaburzeń rozwojowych (12-C),
 • są zatrudnione (w rozumieniu programu),
 • posiadających podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP, które złożyły wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w systemie SOW,
  złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2021r.
 • w 2020r. lub w 2021r. zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.

Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w programie w 2021r. oraz definicje pojęć zawarte są w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku.
Z treścią programu można zapoznać się na stronie internetowej PFRON link: treść programu Aktywny Samorząd 2021.