Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach jest jednostką samorządu terytorialnego Starostwa Powiatowego w Choszcznie. Placówka jest przeznaczona dla 104 dorosłych kobiet niepełnosprawnych intelektualnie. Dom zapewnia mieszkankom całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, edukacyjne, społeczne i religijne na poziomie obowiązującego standardu, ze szczególnym uwzględnieniem wolności, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa mieszkanek. O miejsce w DPS może ubiegać się osoba dorosła wymagająca całodobowej opieki z powodu niepełnosprawności intelektualnej, która nie może samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym.

Strukturę organizacyjną Domu Pomocy Społecznej tworzą dwa działy:

 • Dział Opiekuńczo – Terapeutyczny
 • Dział Administracyjno – Finansowy

Terapia zajęciowa jest jednym z czynników rehabilitacji społecznej i ma na celu włączenie mieszkańca w normalny nurt życia domu i społeczeństwa, zwiększanie zakresu samodzielności i zaradności życiowej, wdrażanie do aktywności fizycznej i umysłowej, kształtowanie charakteru, rozwijanie osobowości, nabywanie nowych umiejętności oraz kontynuowanie dawnych zainteresowań. Twórczy udział w zajęciach buduje poczucie wartości własnej i sensu życia, eliminując monotonię dnia codziennego, nudę i pustkę.

Mieszkanki DPS w Brzezinach biorą czynny udział w różnego rodzaju terapii zajęciowej:

 1. Dogoterapii – terapia z udziałem psa. Jest to metoda wzmacniająca efektywność rehabilitacji, w której motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies, prowadzony przez wykwalifikowanego terapeutę. Terapia tego rodzaju jest jedną z dziedzin zooterapii.
 2. Arteterapia – terapia poprzez sztukę. W arteterapii szczególny nacisk położony jest na sam proces tworzenia i pojawiające się w nim emocje, spostrzeżenia. Istotne są również reakcje występujące wobec własnych wytworów. Działania podejmowane w ramach arteterapii pozwalają odkryć zdolności osoby, jej osobowość, zainteresowania czy troski.
  • Rysunek
  • Malarstwo
  • Grafika
  • Rzeźba
  • Sztuki użytkowe
  • Zdobnictwo i dekoratorstwo
  • Muzykoterapia
  • Filmoterapia
  • Teatroterapia
  • Choreoterapia
 3. Ergoterapia – terapia poprzez pracę. Jest to metoda rehabilitacji, w której wykorzystuje się różne rodzaje pracy umożliwiające jednostce kształtowanie określonych sprawności (np. ruchowych, koncentracji, pamięci), zaspokajająca jej potrzeby emocjonalne i społeczne oraz wpływające na rozwój samodzielności, niezależności i pobudzanie aktywności.
  • Dziewiarstwo
  • Tkactwo
  • Hafciarstwo
  • Krawiectwo
  • Pirografia
  • Ogrodnictwo
  • Odlewy gipsowe
 4. Socjoterapia – metoda terapii zajęciowej, której celem jest włączenie różnych osób do życia społecznego.
  • Ludoterpia / zabawoterapia
  • Terapia ruchem
  • Trening umiejętności społecznych
  • Rekreacja
 5. Oraz zajęć w dostosowanych pracowniach:
  • Pracownia plastyczna – odbywają się w niej zajęcia plastyczne, jest to przede wszystkim malowanie na papierze, płótnie oraz inne działania pobudzające kreatywność, pozwalające wyrazić samego siebie.
  • Pracownia kulinarna – odbywają się w niej zajęcia mające na celu nabycie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania m.in. jest to samodzielne przygotowanie posiłków, zmywanie naczyń oraz umiejętność zastosowania urządzeń kuchennych podczas pracy w kuchni.
  • Pracownia komputerowa – prowadzona terapia w tej pracowni ma na celu usprawnianie funkcji poznawczych, myślenia, procesu analizy i syntezy. Nauka ta przebiega drogą prób i błędów, rozwijając jednocześnie proces wnioskowania i percepcję: słuch, wzrok.
  • Pracownia techniczna – celem zajęć w tej pracowni jest doskonalenie pamięci wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwijanie sprawności manualnych, kształcenie zdolności ruchów precyzyjnych i dokładnych. Podopieczni własnoręcznie wykonują pocztówki okolicznościowe, świąteczne, obrazki, kompozycje kwiatowe, stroiki świąteczne, które są wysyłane do zaprzyjaźnionych osób i instytucji.

DPS w Brzezinach ściśle współpracuje z:

 • Domem Pomocy Społecznej Piłce,
 • Domem Pomocy Społecznej w Moryniu,
 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Drawnie,
 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Reczu,
 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Choszcznie,
 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krzęcinie,
 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie,

Kalendarium:

 • 1960r. – Pałac został przejęty przez były Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Powiatowej Rady Narodowej w Choszcznie, podjęto decyzje o rozpoczęciu kapitalnego remontu i adoptowaniu tego pałacu na Zakład Specjalny dla dzieci niepełnosprawnych.
 • 1964r. – ukończono remont, dom prowadził własną działalność rolna, hodował trzodę chlewną i ptactwo domowe. Uprawiany był także ogród warzywny i sad nad którymi opiekę sprawowały siostry zakonne.
 • 1965r. – w domu mieszkało 55 dzieci z różnym stopniem upośledzenia.
 • 1994r. – w odległości ok. 300m od domu głównego otwarto Ośrodek Rekreacyjno – Sportowy
 • 1994-95 r. – w budynku głównym dokonano wymiany dachówki karpiówki na blachodachówkę
 • 1996 r. – wymieniono instalację CO. w budynku, który służył za mieszkania dla pracowników dokonano remontu i adaptacji pomieszczeń w pałacu, w których zamieszkało 17 dziewcząt, zapewniając im całodobową opiekę.
 • 1999 r. – Dom nie podlegał już pod Wojewódzki Zespół Opieki Społecznej w Gorzowie Wlkp., lecz pod Starostwo Powiatowe w Choszcznie. Przystosowano poddasze na pokoje dla dziewcząt.
 • 2004r. – został uchwalony Regulamin Organizacyjny
 • 2005 r. – został zrobiony generalny remont łazienek i WC dostosowując ich ilość i jakość do wymaganych standardów, zainstalowano system alarmowy p-poż, zainstalowano system przyzywowy, zmodernizowano wejście główne do obiektu dostosowując je do wymagań osób niepełnosprawnych, zapewniając jednocześnie niezbędną, wymaganą przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków estetykę.
 • 2006r. – dostosowanie wielkości pomieszczeń mieszkalnych do parametrów wymaganych przepisami, zwiększenie ilości pomieszczeń mieszkalnych dostosowując ich ilość do ilości mieszkanek DPS, zmniejszenie ilości mieszkanek do założonego poziomu – limit 100 miejsc, likwidację barier architektonicznych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu – schodołazów , rozpoczęcie remontu elewacji budynku głównego ,
 • 2007r. – zespół inspektorów Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dokonał kompleksowej kontroli dostosowania DPS do standardu obowiązującego tego typu placówki. DPS uzyskał zezwolenie na bezterminowe prowadzenie jednostki. Dokonano przebudowy i zmiany gospodarowania budynku pralni na pomieszczenia mieszkalne.
 • 2008r. – jednostka otrzymała dodatkowe środki z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zabezpieczenie bieżącej działalności DPS oraz zakup materiałów i wyposażenia dla jednostki (środki czystości, materiału biurowe, materiały budowlane).
 • 2010r. – Systemem gospodarczym zrobiono remont łazienki, remont magazynu spożywczego i przemysłowego oraz korytarza w piwnicy, wyremontowano schody zewnętrzne – boczne wejście do budynku głównego, wyremontowano pomieszczenia na terapii zajęciowej, wymieniono podłogi w pomieszczeniach mieszkalnych zespołu nr 3 i 1, wykonano chodnik do budynku biurowego, odprowadzenie wody deszczowej od budynku głównego. Powstała nowa pracownia komputerowa.

Jednostka stale podnosi standardy świadczonych usług opiekuńczych i bytowych mieszkańców oraz dąży do zwiększenia ilości świadczonych zajęć z zakresu terapii zajęciowej.

Kontakt:
Strona DPS Brzeziny
Brzeziny 1
73-220 Drawno
Tel.: 95 768 10 66,