Moduł I – jednorazowe świadczenie na rehabilitację społeczną

Wysokość jednorazowego świadczenia na rehabilitację społeczną w ramach Modułu I wynosi do 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) przy czym nie może przekroczyć łącznie dla wszystkich osób niepełnosprawnych zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym, które poniosło straty w wyniku żywiołu, dwukrotności pomocy udzielonej przez organy administracji rządowej i samorządowej przekazywanej w formie zasiłku celowego.

Osoba niepełnosprawna, aby otrzymać wsparcie w ramach realizacji programu PFRON musi mieszkać (pobyt stały) w gospodarstwie domowym, które poniosło straty w związku z wystąpieniem żywiołu (w przypadku wątpliwości, czy dana osoba niepełnosprawna mieszka faktycznie w tym gospodarstwie, Realizator programu powinien podjąć działania zmierzające do ustalenia stanu faktycznego). Decyzja o przyznaniu zasiłku celowego nie musi być wystawiona imiennie na daną osobę niepełnosprawną – ważne, żeby dotyczyła tego samego gospodarstwa domowego, co gospodarstwo, w którym mieszka osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek
o udzielenie pomocy w ramach programu.

W celu uzyskania wsparcia należy złożyć wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie nie później niż do dnia 3 grudnia 2021 roku.

Wniosek-Moduł I (PDF, 586 KB)