Moduł II – jednorazowe świadczenie – rekompensata poniesionych strat

Wysokość świadczenia przypadającego danej osobie niepełnosprawnej w ramach Modułu II:

  1. w przypadku naprawy sprzętu/urządzenia – wynosi do 100% kosztów jej dokonania z zastrzeżeniem, że koszt naprawy nie może stanowić więcej niż 50% kosztów zakupu naprawianego sprzętu/urządzenia,
  2. w przypadku utraconego lub zniszczonego na skutek działania żywiołu sprzętu/urządzenia/środka pomocniczego/przedmiotu ortopedycznego objętego dofinansowaniem ze środków PFRON – nie może przekroczyć kwoty jego zakupu, (przy ustaleniu wysokości kwoty zakupu brany jest pod uwagę również ewentualnie wniesiony przez Wnioskodawcę wkład własny),

z zastrzeżeniem, że wysokość świadczenia nie może przekraczać kwoty wnioskowanej przez Wnioskodawcę.

Wysokość świadczeń nie może przekraczać kwoty wnioskowanej przez wnioskodawcę. Świadczenie może zostać wykorzystane wyłącznie na cele, na które zostało przyznane.

Sprzęt/urządzenie może zostać przez wnioskodawcę zakupione w ramach przyznanego świadczenia, gdy posiadany, wcześniej dofinansowany ze środków PFRON sprzęt/urządzenie został utracony lub zniszczony w stopniu wykluczającym naprawę.

Udział własny wnioskodawcy nie jest wymagany, gdy kwota świadczenia umożliwia sfinansowanie zakupu lub usługi.
W celu uzyskania wsparcia należy złożyć wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie nie później niż do dnia 3 grudnia 2021 roku.

Wniosek-Moduł II (PDF, 598 KB)