Likwidacja barier

Bariery architektoniczne – to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.
O dofinansowanie likwidacji bariery mogą ubiegać się osoby mające problemy w poruszaniu i przemieszczaniu się tj. osoby poruszające się na wózku inwalidzkim, o kulach lub balkoniku, z tym, że informacja ta musi być zawarta w zaświadczeniu lekarskim wypisanym w języku polskim będącym załącznikiem do wniosku.

Bariery techniczne – to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie.

Bariery w komunikowaniu się – to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Wnioskodawcy – osoby niepełnosprawne, tzn. posiadające orzeczenie, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art.62 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020r. poz. 426 t.j.).

Wymagane dokumenty:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier osoba niepełnosprawna składa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym dla miejsca zamieszkania, przy czym osoba niepełnosprawna bezdomna w centrum właściwym dla miejsca pobytu, a osoba niepełnosprawna pozostająca pod opieką w centrum właściwym dla miejsca pobytu.

Druki wniosków likwidacji barier:

 • Architektonicznych (wniosek)
 • Technicznych, w komunikowaniu się (wniosek).

Załączniki obowiązkowe do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się:

 1. Kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo kopia orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu).
 2. Kopię orzeczenia o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą, w przypadku takich osób.
 3. Aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności i stanie zdrowia:
 4. Udokumentowaną informację o innych źródłach finansowania zadania.

Ponadto do wniosku na likwidację barier architektonicznych należy dołączyć:

 1. Zaświadczenie poświadczające zameldowanie na pobyt stały w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych;
 2. Dokument potwierdzający własność nieruchomości lub użytkowanie wieczyste nieruchomości lub zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym zamieszkuje Wnioskodawca;
 3. Projekt: stan aktualny i stan po likwidacji bariery;
 4. Kosztorys likwidacji bariery z zakresem planowanych prac (druk kosztorysu).

Dofinansowanie

 1. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.
 2. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.
 3. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych przysługuje oddzielnie na każdy rodzaj zadania.
 4. Dofinansowanie likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się przysługuje raz na 3 lata, architektonicznych w każdym roku.
 5. Wysokość dofinansowania likwidacji barier wynosi do 95 % kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak, iż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Przy ustalaniu wysokości dofinansowania likwidacji barier bierze się pod uwagę dochód na osobę w rodzinie.

Zakres likwidacji barier architektonicznych obejmuje:

 1. Likwidacji progów lub likwidacja zróżnicowania poziomu podłogi (osoby poruszające się o balkoniku lub na wózku inwalidzkim)
 2. Przystosowanie drzwi (tylko dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim):
  • zakup i montaż drzwi o szerokości w świetle ościeżnicy, co najmniej 90 cm, z tym, że biorąc pod uwagę warunki techniczne lokalu dopuszcza się ościeżnicę 80 cm. Wówczas wnioskodawca pisemnie uzasadnia takie rozwiązanie i musi ono uzyskać zgodę Starosty Choszczeńskiego przy aprobacie Dyrektora PCPR – do 1000,00 zł.
 3. Przystosowanie już istniejących pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb Wnioskodawcy – dla osób poruszających się o kulach, balkoniku lub na wózku inwalidzkim zakup:
  • kabiny prysznicowej lub materiałów ją zastępujących – do 1500,00 zł
  • niskiego brodzika, w przypadku odpływu w podłodze materiałów niezbędnych do jego wykonania – do 500,00 zł
  • siedziska – do 500,00 zł
  • WC – do 1000,00 zł
  • Umywalki – do 500,00 zł
  • terakoty antypoślizgowej z atestem – do 50 zł za m2 (do 10m2)
  • poręczy/uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych – do 300,00 zł za sztukę
  • glazury w obrębie kabiny prysznicowej- do 50 zł za m2 (do 5m2)
  • baterii do umywalki – do 250,00 zł
  • baterii do natrysku – do 500,00 zł
  • fugi, silikonu, kleju do płytek – do 200,00 zł

Przyznanie dofinansowania do barier architektonicznych, poprzedzone jest przeprowadzoną przez pracownika PCPR wizją lokalną w miejscu zamieszkania osoby niepełnoprawnej oraz wizją po końcowym odbiorze robót, dokonanego w obecności 2 przedstawicieli PCPR oraz wnioskodawcy

Zakres likwidacji barier technicznych obejmuje zakup:

 1. Pralki automatycznej – dla kobiet po amputacji piersi, dla osób z niedowładem kończyn górnych, z chorobami reumatycznymi, potwierdzone aktualnym zaświadczeniem lekarskim wystawionym w języku polskim.
 2. Malaksera (robota wielofunkcyjnego) – dla kobiet po amputacji piersi, osób wymagający specjalnej diety;
 3. Lodówki – dla cukrzyków insulino zależnych;
 4. Szyn aluminiowych/najazdowych dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim;
 5. Podnośnik wannowy/sufitowy – dla osób leżących i poruszających się na wózku inwalidzkim.
 6. Kuchenka elektryczna – dla osób z dysfunkcją narządu wzroku (niedowidzące);
 7. Zmywarki do naczyń – dla kobiet po amputacji piersi, dla osób z niedowładem kończyn górnych, z chorobami reumatycznymi, potwierdzone aktualnym zaświadczeniem lekarskim wystawionym w języku polskim.

Zakres likwidacji barier w komunikowaniu się obejmuje zakup:

 1. Komputera/laptopa – dla: dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z dysfunkcją narządu wzroku lub słuchu lub poruszających się na wózku inwalidzkim lub z niedowładem kończyn górnych wymagających nauczania indywidualnego w domu oraz zdolnych intelektualnie do obsługi komputera;
 2. Dyktafonu- dla młodzieży uczącej się z dysfunkcją narządu słuchu;
 3. Radiomagnetofonu – dla osób z dysfunkcją narządu wzroku
 4. C-eys (Cyber-oko) – dla osób całkowicie sparaliżowanych i unieruchomionych, pozbawionych możliwości porozumiewania się – do 10000,00 zł, jednak nie więcej niż do 95% ceny zakupu sprzętu.