Likwidacja barier

Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami.

Bariery architektoniczne – to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

O dofinansowanie likwidacji bariery mogą ubiegać się osoby mające problemy w poruszaniu i przemieszczaniu się tj. osoby poruszające się na wózku inwalidzkim, o kulach lub balkoniku, z tym, że informacja ta musi być zawarta w zaświadczeniu lekarskim wypisanym w języku polskim będącym załącznikiem do wniosku.

Bariery techniczne – to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie.

Bariery w komunikowaniu się – to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier osoba niepełnosprawna składa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym dla miejsca zamieszkania, przy czym osoba niepełnosprawna bezdomna w centrum właściwym dla miejsca pobytu, a osoba niepełnosprawna pozostająca pod opieką w centrum właściwym dla miejsca pobytu.

Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier można również złożyć poprzez platformę internetową SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/ W tym przypadku należy posiadać Profil Zaufany lub podpis elektroniczny.

Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię orzeczenia o niepełnosprawności / grupie inwalidzkiej lub równoważne (oryginał do wglądu),
  • zaświadczenie lekarskie, z nieprzekraczalną data 3 miesięcy do momentu złożenia wniosku, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności i stanie zdrowia.

Ponadto do wniosku na likwidacje barier architektonicznych należy dołączyć:

  • zaświadczenie poświadczające zameldowanie na pobyt stały w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier,
  • dokument potwierdzający własność nieruchomości lub użytkowanie wieczyste nieruchomości lub zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym zamieszkuje Wnioskodawca,
  • projekt: stan aktualny i stan po likwidacji bariery,
  • kosztorys likwidacji bariery z zakresem planowanych prac.

Szczegóły dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania określone zostały w zasadach stanowiących załącznik nr 4 (PDF,  220 KB) do Zarządzenia nr 6/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie z dnia 11 lutego 2022 roku.

Dokumenty do pobrania: