Sport, kultura, rekreacja i turystyka

Zachęcamy osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej do składania wniosków o dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji, czy turystyki osób niepełnosprawnych.

Wnioskodawca musi spełniać poniższe warunki:

  • prowadzić działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku;
  • udokumentować posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu;
  • udokumentować zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania.

Przez organizację kultury należy rozumieć działalność kulturalną polegającą na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz na ochronie dziedzictwa kultury. Formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury. Działalność ta może być również prowadzona w formie klubów, świetlic, domów kultury i bibliotek. W zakres tego pojęcia wchodzą: widowiska, akcje oświatowe, rozrywkowe oraz imprezy artystyczne lub rozrywkowe.

Organizacja sportu jest formą aktywności człowieka, mającą na celu doskonalenie jego sił psychofizycznych, indywidualnie lub zbiorowo, według reguł umownych. Natomiast rekreacja ruchowa jest formą aktywności fizycznej, podejmowaną dla wypoczynku i odnowy sił psychofizycznych. Zadania z zakresu rehabilitacji powinny być realizowane przez: m.in. popularyzację walorów rekreacji ruchowej, organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych.

Turystyka to zorganizowane, zbiorowe lub indywidualne wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania, wędrówki po obcym terenie, mające cele krajoznawcze lub będące formą czynnego wypoczynku.

Impreza turystyczna – co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu.

Wycieczka – rodzaj imprezy turystycznej, której program obejmuje zmianę miejsca pobytu jej uczestników.

Wniosek o dofinansowanie należy składać poprzez platformę internetową SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/ – osoby reprezentujące jednostkę winny posiadać Profil Zaufany lub podpis elektroniczny.

Do wniosku należy dołączyć:

  • oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec PFRON, ZUS i US;
  • pełnomocnictwo w przypadku, gdy wniosek jest podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy;
  • oświadczenie o posiadaniu środków własnych na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON;
  • dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych lub o działalności związanej z rehabilitacją osób niepełnosprawnych (np. aktualny odpis z KRS, akt powołania, uchwałę, statut, regulamin i inne) oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem;
  • oświadczenie dot. podatku VAT;
  • oświadczenie o numerze rachunku bankowego należącego do wnioskodawcy.

Szczegóły dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania określone zostały w zasadach stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 25/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie z dnia 08.11.2022 r. (PDF, 139 KB)

Dokumenty do pobrania: