Sprzęt rehabilitacyjny

Sprzęt rehabilitacyjny to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Wnioskodawcy – osoby niepełnosprawne, tzn. posiadające orzeczenie, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art.62 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020r. poz. 426 t.j.).

Wymagane dokumenty:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny (druk wniosku) osoba niepełnosprawna składa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym dla miejsca zamieszkania, przy czym osoba niepełnosprawna bezdomna w centrum właściwym dla miejsca pobytu, a osoba niepełnosprawna pozostająca pod opieką w centrum właściwym dla miejsca pobytu.

Załączniki obowiązkowe do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny:

  1. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności / grupie inwalidzkiej (oryginał do wglądu),
  2. Oryginał aktualnego zaświadczenia lekarskiego (druk zaświadczenia) wydanego przez lekarza specjalistę.
  3. Pro forma faktury lub wycena wstępna (kosztorys) na zakup sprzętu, wystawiona przez dostawcę sprzętu rehabilitacyjnego (sklep/firmę) na wnioskodawcę.
  4. W przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego do wniosku należy załączyć odpowiednio kopię pełnomocnictwa lub postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu).

Dofinansowanie

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Centrum przyznaje dofinansowanie po otrzymaniu budżetu i po uchwaleniu przez Radę Powiatu zadań w formie uchwały.

Wysokość dofinansowania:

  • wysokość dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego wynosi do 80% kosztów tego sprzętu;
  • dofinansowania do łóżka rehabilitacyjnego wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, wynoszącego do 3000,00 zł.
  • nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.;
  • warunkiem przyznania dofinansowania jest posiadanie przez wnioskodawcę udziału własnego w kwocie nie niższej niż 20% kosztów realizowanego zadania.

Dofinansowanie obejmuje sprzęt rehabilitacyjny zawarty w „Katalogu sprzętu rehabilitacyjnego”. Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania do zakupu sprzętu nieujętego w katalogu w szczególnie uzasadnionych sytuacjach zdrowotnych. Dofinansowanie to następuje na pisemną prośbę wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem, wówczas decyzję o tym dofinansowaniu podejmuje Starosta Choszczeński przy aprobacie Dyrektora PCPR.

Dofinansowanie ze środków PFRON nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem dofinansowania i podpisaniem umowy.