Sprzęt rehabilitacyjny

Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.

Sprzęt rehabilitacyjny to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia
i integracji społecznej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, u których średni miesięczny dochód na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia, a dla osób samotnych 65% przeciętnego wynagrodzenia.

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny osoba niepełnosprawna składa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym dla miejsca zamieszkania, przy czym osoba niepełnosprawna bezdomna w centrum właściwym dla miejsca pobytu, a osoba niepełnosprawna pozostająca pod opieką w centrum właściwym dla miejsca pobytu.

Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny można również złożyć poprzez platformę internetową SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/ W tym przypadku należy posiadać Profil Zaufany lub podpis elektroniczny.

Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię orzeczenia o niepełnosprawności / grupie inwalidzkiej lub równoważne (oryginał do wglądu),
  • zaświadczenie lekarskie, wypełnione przez lekarza specjalistę, wypełniony czytelnie i w języku polskim, zawierający informację o rodzaju posiadanych schorzeń oraz wyraźne wskazanie do korzystania z wnioskowanego sprzętu rehabilitacyjnego w warunkach domowych.
  • pro formę faktury lub wycenę wstępną (kosztorys) na zakup sprzętu, wystawiona przez dostawcę sprzętu rehabilitacyjnego (sklep/firmę) na wnioskodawcę.
  • dane przedstawiciela ustawowego wraz z orzeczeniem, sądu/pełnomocnictwem (jeśli dotyczy).

Dofinansowanie obejmuje sprzęt rehabilitacyjny zawarty w katalogu sprzętu (PDF, 101 KB) rehabilitacyjnego. Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania do zakupu sprzętu nieujętego w katalogu w szczególnie uzasadnionych sytuacjach zdrowotnych.

Szczegóły dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania określone zostały w zasadach stanowiących załącznik nr 5 (PDF, 137 KB) do Zarządzenia nr 6/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie z dnia 11 lutego 2022 roku.

Dokumenty do pobrania: