Turnusy rehabilitacyjne

Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

Turnus oznacza zorganizowaną formę aktywności rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników.

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym osoba niepełnosprawna składa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym dla miejsca zamieszkania, przy czym osoba niepełnosprawna bezdomna w centrum właściwym dla miejsca pobytu, a osoba niepełnosprawna pozostająca pod opieką w centrum właściwym dla miejsca pobytu.

Wniosek o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego można również złożyć poprzez platformę internetową SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/. W tym przypadku należy posiadać Profil Zaufany lub podpis elektroniczny.

Do wniosku należy dołączyć:

  •  kopię orzeczenia o niepełnosprawności / grupie inwalidzkiej lub równoważne (oryginał do wglądu),
  • wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny, z nieprzekraczalną datą 3 miesięcy do momentu złożenia wniosku,
  • informacja o stanie zdrowia, z nieprzekraczalną datą 3 miesięcy do momentu złożenia wniosku,
  • oświadczenie uczestnika,
  • dokumenty potwierdzające dochód netto uczestnika turnusu i osób prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe, np. wyciąg z rachunku, zaświadczenie o dochodach, potwierdzenie odbioru przekazu pocztowego, itp.,
  • zaświadczenie o pobieraniu nauki (dotyczy osób niepełnosprawnych w wieku od 16 do 24 lat uczących się i niepracujących),
  • oświadczenie opiekuna (jeśli dotyczy),
  • dane przedstawiciela ustawowego wraz z orzeczeniem, sądu/pełnomocnictwem (jeśli dotyczy).

Szczegóły dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania określone zostały w zasadach stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 25/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie z dnia 8 listopada 2022 roku. (PDF, 148 KB) 

Dokumenty do pobrania: