Usługi tłumacza

Dofinansowanie osobie niepełnosprawnej usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zasady dofinansowania

  1. O dofinansowanie ze środków PFRON na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.
  2. Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.
  3. Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika przysługuje oddzielnie na każdy rodzaj zadania.
  4. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed  przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.
  5. Dofinansowane usługi tłumacza przysługuje w sytuacjach wymagających komunikowania się wnioskodawcy min: sklep, zakłady fotograficzne, konferencje, wykłady, lekcje, wizyty u specjalistów itp.

Dokumenty jakie muszą złożyć wnioskodawcy

  1. Dofinansowanie zadania następuje na pisemny wniosek złożony do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych objętych wnioskiem o dofinansowanie.
  2. Wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie zadania w każdym czasie.

Dofinansowanie

Wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia.

Dofinansowanie w/w zadania przyznawane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jak również na podstawie zasad stanowiących załącznik nr 2 (PDF, 408 KB) do Zarządzenia nr 6/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie z dnia 11 lutego 2022 roku.

Dokumenty do pobrania: