Zapotrzebowanie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (wyroby medyczne).

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, u których średni miesięczny dochód na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia, a dla osób samotnych 65% przeciętnego wynagrodzenia.

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osoba niepełnosprawna składa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym dla miejsca zamieszkania, przy czym osoba niepełnosprawna bezdomna w centrum właściwym dla miejsca pobytu, a osoba niepełnosprawna pozostająca pod opieką w centrum właściwym dla miejsca pobytu.

Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze można również złożyć poprzez platformę internetową SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/ W tym przypadku należy posiadać Profil Zaufany lub podpis elektroniczny.

Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię orzeczenia o niepełnosprawności / grupie inwalidzkiej lub równoważne (oryginał do wglądu),
    fakturę określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, albo
  • kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą (kosztorysem) określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz terminem realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji,
  • dane przedstawiciela ustawowego wraz z orzeczeniem, sądu/pełnomocnictwem (jeśli dotyczy).

Szczegóły dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania określone zostały w zasadach stanowiących załącznik nr 7 (PDF, 143 KB) do Zarządzenia nr 6/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie z dnia 11 lutego 2022 roku.

Dokumenty do pobrania: