Zapotrzebowanie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Wnioskodawcy – osoby niepełnosprawne, tzn. posiadające orzeczenie, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art.62 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020r. poz. 426 t.j.).

Wymagane dokumenty:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne/środki pomocnicze (druk wniosku) osoba niepełnosprawna składa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym dla miejsca zamieszkania, przy czym osoba niepełnosprawna bezdomna w centrum właściwym dla miejsca pobytu, a osoba niepełnosprawna pozostająca pod opieką w centrum właściwym dla miejsca pobytu.

Załączniki obowiązkowe do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne/środki pomocnicze:

 • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności,

oraz

 • • w przypadku planowania zakupu sprzętu:
  • kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
  • o ofertę określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego
 • w przypadku zakupionego sprzętu:
  • oryginalną fakturę określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego,
  • potwierdzoną za zgodność (przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie) kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Dofinansowanie

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
  Centrum przyznaje dofinansowanie po otrzymaniu budżetu i po uchwaleniu przez Radę Powiatu zadań w formie uchwały.

Wysokość dofinansowania:

 • do 100 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
 • do 150 % sumy kwoty limitu wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

W 2021r. wnioski o dofinansowanie pieluchomajtek lub zamiennie podkładów anatomicznych, cewników, worków do zbiórki moczu i soczewek okularowych nie będą realizowane ze względu na bardzo ograniczony budżet.

Zgodnie z art. 58 ust.1 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wydatki związane z zapewnieniem całodobowej opieki mieszkańcom oraz zaspokajaniem ich niezbędnych potrzeb bytowych i społecznych w całości pokrywa dom pomocy społecznej. W przypadku zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych DPS jest zobowiązany pokryć koszty udziału własnego pensjonariusza do wysokości ustalonego w przepisach odrębnych limitu. W tej sytuacji pensjonariusz nie może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON, gdyż koszty związane z zakupem przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych do wysokości ustanowionego limitu pokrywa DPS, Obowiązek ten został określony w art. 58 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.

Informujemy, że o dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze od 1 stycznia 2021 r. można wnioskować elektronicznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia – www.sow.pfron.org.pl.

Do złożenia wniosku w systemie SOW potrzebny jest:

 • dostęp do Internetu,
 • konto w systemie SOW,
 • profil zaufany.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.