Wyrównywanie różnic między regionami

Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III

W ramach programu pn. „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III” w 2020r. istnieje możliwość skorzystania z pomocy w obszarach A, B, C, D, G , E i F. Realizatorem w obszarze B, C, D, G, F jest Samorząd Powiatowy, a w obszarze A i E Zachodniopomorski Oddział PFRON. Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl.

Projekty w ramach obszarów B, C, D, G, F wraz z załącznikami należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie do 03.02.2020r. Natomiast wnioski w obszarze A i E (dostępne na stronie www.pfron.org.pl) należy złożyć do Zachodniopomorskiego Oddziału PFRON w Szczecinie w terminie do 30.11.2020 r.

Projektodawcy ubiegający się o dofinansowanie nie mogą posiadać:

 1. wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,
 2. zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,
 3. wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.

Obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Inwestycja ma zapewnić dostępność do co najmniej dwóch lokali, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu nie może przekroczyć 55% kosztów jego realizacji -maksymalna kwota dofinansowania wynosi do 165.000 zł na jeden projekt (jako 55%).

Adresaci programu: gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe, zarządzające w wielorodzinnym budynku mieszkalnym.

Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych i środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.

 Przez pojęcie:

urząd – należy rozumieć obiekty, w których mieszczą się urzędy administracji samorządu powiatowego;

placówka edukacyjna – należy rozumieć działające zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.):

 • przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkola specjalne,
 • szkoły podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego,
 • gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego,
 • szkoły ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne,
 • szkoły artystyczne,
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
 • bursy lub internaty szkolne oraz biblioteki szkolne,
 • placówki oświatowo-wychowawcze
 • placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, do których uczęszczają uczniowie niepełnosprawni, w szczególności poruszający się na wózkach inwalidzkich;

Środowiskowy dom samopomocy – należy rozumieć placówkę, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586, z późn. zm.);

Adresaci programu: gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy.

Nie mogą być przyjęte do realizacji projekty dotyczące całości lub części budynku, w którym mają być likwidowane bariery: wybudowanego i użytkowanego po dniu 1 stycznia 1995 r., według przepisów zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r., poz. 1186 t.j.) oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.Nie mogą być przyjęte do realizacji projekty dotyczące całości lub części budynku, w którym mają być likwidowane bariery: wybudowanego i użytkowanego po dniu 1 stycznia 1995 r., według przepisów zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r., poz. 1186 t.j.) oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu nie może przekroczyć 55% kosztów jego realizacji – dot. Placówek Edukacyjnych i Środowiskowych Domów Samopomocy oraz 35 % w przypadku projektów dot. Urzędów -maksymalna kwota dofinansowania wynosi do 150.000 zł (jako 55% i 35%).

Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych – część kosztów utworzenia spółdzielni socjalnej w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.

Adresaci programu: gminy, powiaty, organizacje pozarządowe.

Przez pojęcie spółdzielni socjalnej osób prawnych – należy rozumieć spółdzielnię socjalną utworzoną zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. z 2018 poz. 1205, t.j.) przez powiat, gminę lub organizację pozarządową działającą co najmniej 2 lata na rzecz osób niepełnosprawnych z:

 • innym powiatem lub gminą,
 • inną organizacją pozarządową działającą co najmniej 2 lata na rzecz osób niepełnosprawnych;

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć 50% kosztów jego realizacji. Maksymalne dofinansowanie (jako 50%): do 34.000,00zł na każde nowo utworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku.

Obszar D – likwidacja barier transportowych – cześć kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych.

 1. O dofinansowanie zakupu lub przystosowania pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych, ze środków PFRON mogą ubiegać się (składać projekty)
  • placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
  • jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej.
  • gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 2. Dofinansowaniem objęty jest zakup następujących, fabrycznie nowych pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych:
  • samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  • pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  • autobusów 10-cio i więcej miejscowych, niskopodłogowych lub wyposażonych następnie w windę, podjazd albo inne urządzenia dostosowujące pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych, zwanych dalej „autobusami”, lub przystosowanie posiadanych przez projektodawców pojazdów do potrzeb osób niepełnosprawnych (zakup i montaż windy, podjazdu lub innego urządzenia dostosowującego pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych).

Przez pojęcie placówka służąca rehabilitacji osób niepełnosprawnych – należy rozumieć placówkę działającą co najmniej rok, licząc od daty złożenia wniosku, w której udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku) prowadzoną przez:

 • organizacje pozarządową.
 • jednostkę samorządu terytorialnego

Przez pojęcie jednostka prowadząca warsztaty terapii zajęciowej – należy przez to rozumieć jednostki działające zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 63, poz. 587).

W 2020r. wysokość dofinansowania ze środków PFRON, w ramach likwidacji barier transportowych, na realizację każdego projektu nie może przekroczyć 70% lub 80%* kosztów jego realizacji, w tym:

 1. maksymalna wysokość dofinansowania (jako 70% lub 80%) do 90.000,00zł dla samochodów osobowych, zwanych „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
 2. maksymalna wysokość dofinansowania (jako 70% lub 80%) do 80.000,00zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
 3. maksymalna wysokość dofinansowania (jako 70% lub 80%) do 270.000,00zł dla autobusów.

* 70% intensywność pomocy w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych; 80% intensywność pomocy w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej.

Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. W przypadku obszaru G, proponuje się nie ustalać wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.

Adresaci programu: gminy, powiaty, organizacje pozarządowe.

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć 20% kosztów jego realizacji. Maksymalne dofinansowanie (jako 20%): do 15.000,00zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu.

Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej.

Dofinansowanie dotyczy części kosztów utworzenia nowego lub remont albo modernizacja istniejącego warsztatu terapii zajęciowej (prace adaptacyjne, remontowe, modernizacja lub rozbudowa obiektu, zakup niezbędnego wyposażenia).

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu dot. tworzenia warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej nie może przekroczyć 70% kosztów jego realizacji nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160.000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej.

Adresaci programu (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej): jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe.

Wnioski do pobrania:
Wniosek obszar B
Wniosek obszar C
Wniosek obszar D
Wniosek obszar G
Wniosek obszar F