Szkolenie z partnerstwa i rodzicielstwa

Rozeznanie rynku na przeprowadzenie szkolenia z partnerstwa i rodzicielstwa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie w ramach rozeznania rynku zaprasza do przesłania oferty na przeprowadzenie szkolenia z zakresu partnerstwa i rodzicielstwa w ramach realizacji projektu pn. „Moja Przyszłość Moja Sprawa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

 1. Dane teleadresowe Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie ul. Bolesława Chrobrego 27a, 73 – 200 Choszczno, tel./fax. 95 765 25 78, adres e-mailowy: sekretariat@pcprchoszczno.pl
 2. Osoba upoważniona do kontaktów: Maria Jędrzejczyk
 3. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 tekst ujednolicony)

I. Opis zakresu usługi:

 1. Przeprowadzenie szkolenia dla uczestników przedmiotowego projektu zgodnie z programem zatwierdzonym przez Zamawiającego.
 2. Przeprowadzenie ewaluacji ze zrealizowanych zajęć.
 3. Zrealizowane zadanie Wykonawca potwierdzi sporządzonym przez siebie comiesięcznym protokołem, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań oraz comiesięczną ewidencją godzin pracy w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.
 4. Tematyka szkolenia:
  • kompetentni rodzice
  • odpowiedzialni partnerzy, jako profilaktyka małżeństwa i odpowiedzialnego rodzicielstwa
 5. Wymiar godzinowy szkolenia: 40 godzin.
 6. Miejsce realizacji: na terenie miasta Choszczna

II. Termin realizacji zlecenia:

1. Realizacja zlecenia: od października 2017 r. do grudnia 2017 r.
2. Realizacja zlecenia odbędzie się w terminach wskazanych przez Zamawiającego.

III. Wymagania, które Wykonawca musi spełniać:

1.Posiadanie dyplomu ukończenia magisterskich studiów na jednym z kierunków: pedagogicznym, psychologicznym, socjologicznym (przedstawić kserokopię dyplomu ukończonych studiów).
2. Posiadanie certyfikatów i zaświadczeń kursów lub szkoleń, które mogą być wykorzystane przy pracy w przedmiotowym Projekcie (przedstawić kserokopię zaświadczeń lub certyfikatów).
3. Posiadanie doświadczenia w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu funkcjonowania rodziny (przedstawić oświadczenie ze wskazaniem tematu przeprowadzonych szkoleń i miejscem ich realizacji).

4. Posiadanie doświadczenia w zakresie obsługi klientów pomocy społecznej (przedstawić oświadczenie ze wskazaniem miejsca i zakresu zatrudnienia).

5. Przedstawienie oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

6.Przedstawienie oświadczenia o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7.Przedstawienie oświadczenia, iż Wykonawca przedmiotowego zlecenia nie przekroczy łącznie 276 godzin miesięcznego zaangażowania zawodowego.

8.Przedstawienie oświadczenia, iż obciążenie Wykonawcy, które będzie wynikało z realizacji zadań w przedmiotowym projekcie nie wykluczy możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań, jakie ma powierzone.

IV. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

 1. cena za godzinę pracy – 30 punktów
 2. doświadczenia w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu funkcjonowania rodziny – 35 punktów
 3. doświadczenie w zakresie obsługi klientów pomocy społecznej – 35 punktów

V. Miejsce i termin składania ofert oraz ich przygotowanie

 1. Oferty prosimy przesłać lub złożyć w siedzibie PCPR do dnia 08.09.2017 r.
 2. Oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie zaadresowanej i opisanej:
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  ul. Bolesława Chrobrego 27a
  73 – 200 Choszczno
  wraz z dopiskiem na kopercie: Oferta na przeprowadzenie szkolenia z zakresu partnerstwa i rodzicielstwa w ramach projektu pn. „Moja Przyszłość Moja Sprawa”
 3. Ofertę należy przygotować w formie pisemnej i czytelnie.
 4. Do oferty Wykonawca załącza dokumenty potwierdzające wymagania zawarte w pkt. III.
 5. Oferta musi być w sposób czytelny podpisana przez Wykonawcę.
 6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną przez Zamawiającego odrzucone bez otwierania.

VI. Ogłoszenie wyników

 1. Z wyboru oferty zostanie sporządzony protokół.
 2. Zamawiający poinformuje pisemnie oferenta, którego oferta zostanie wybrana.
 3. Do ważności postępowania wystarczy złożenie jednej oferty.

Maria Jędrzejczyk
Dyrektor PCPR Choszczno