Opis projektu

Projekt „Moja przyszłość Moja sprawa” realizowany przez Powiat Choszczeński/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dotyczący programów na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej i społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel projektu

Rozwój umiejętności społecznych w celu poprawnego, aktywnego i świadomego konsekwencji udziału w życiu społecznym i zawodowym u 40 osób z powiatu choszczeńskiego w ciągu 24 miesięcy.

Planowane efekty

Zajęcia podniosą u uczestników samoakceptację, uaktywnią motywację do działania, poszerzą samoświadomość i wiedzę na temat własnych potrzeb. Określą swoje cele życiowe, odkryją zainteresowania, poznają zasady poruszania się po rynku pracy, a także prawa i obowiązki pracownika, pracodawcy czy też obywatela. Posiądą podstawowa wiedzę dotyczącą życia w rodzinie, partnerstwie, w roli matki i ojca. Uczestnicy zostaną zmotywowani do powrotu na ścieżkę edukacji,
w celu jej ukończenia lub podwyższenia swojego wykształcenia. Rodziny zastępcze przygotowujące wychowanków do usamodzielnienia się będą posiadały większą wiedzę z zakresu umiejętności wychowawczych. Uczestnicy projektu dzięki szkoleniom zawodowym zdobędą kwalifikacje zawodowe lub je podniosą, dzięki czemu staną się bardziej atrakcyjni na rynku pracy. W ramach projektu planowane jest także utworzenie kawiarenki dla rodzin i uczestników, która stanie się miejscem ich spotkań, rozmów i wymian doświadczeń oraz wzajemnego wsparcia.

Wartość projektu

Łączna wartość projektu wynosi 538 461,55 zł (słownie: pięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych 55/100):

  • dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 457 692,31 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote 31/100);
  • wkład własny w kwocie 80 769,24 zł (osiemdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 24/100).