Ogłoszenie w sprawie wynajęcia sal

Rozeznanie rynku na wynajem sal

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie w ramach rozeznania rynku zaprasza do przesłania swojej oferty na wynajem sal ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego na lata 2017 – 2018” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

 1. Dane teleadresowe Zamawiającego: Powiat Choszczeński – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie ul. Bolesława Chrobrego 27a, 73 – 200 Choszczno, tel./fax.095 765 25 78, adres e-mailowy: pcprchoszczno@wp.pl
 2. Osoba upoważniona do kontaktów: Maria Jędrzejczyk
 3. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

I. Opis zakresu usługi:

 1. Wynajem dwóch sal:
  1.  jednej sali dydaktycznej dla ok. 25 osób
  2. jednej sali dostosowanej do potrzeb dzieci, wyposażonej w zabawki, gry itp.
 2. Miejsce realizacji: na terenie miasta Choszczna.

II. Termin realizacji zlecenia:

 1. Realizacja zlecenia: od października 2017 r. do grudnia 2018 r.
 2. Realizacja zlecenia odbędzie się w terminach wskazanych przez zamawiającego.

III. Wymagania, które Wykonawca musi spełniać:

 1. Dysponować odpowiednim zapleczem lokalowym znajdującym się w jednym budynku.
 2. Budynek z salami musi posiadać zaplecze sanitarne, do którego będą mieli dostęp uczestnicy projektu.
 3. Budynek z salami musi znajdować się na terenie miasta Choszczno i być dostępny dla osób niepełnosprawnych.

IV. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert

 1. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:
  1. cena za godzinę wynajmu jednej sali – 50 punktów
  2. dostępność sal dla osób niepełnosprawnych – 50 punktów

V. Miejsce i termin składania ofert oraz ich przygotowanie

  1. Oferty prosimy przesłać lub złożyć w siedzibie PCPR do dnia 11.10.2017 r.
  2. Oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie zaadresowanej i opisanej:
   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
   ul. Bolesława Chrobrego 27a
   73 – 200 Choszczno wraz z dopiskiem na kopercie:
   Oferta na świadczenie usługi wynajmu sal w ramach projektu pn. „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego na lata 2017 – 2018”.
  3. Ofertę należy przygotować w formie pisemnej i czytelnie.
  4. Do oferty Wykonawca załącza dokumenty potwierdzające wymagania zawarte w pkt. III.
  5. Oferta musi być w sposób czytelny podpisana przez Wykonawcę.
  6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  7. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną przez Zamawiającego odrzucone bez otwierania.

VI. Ogłoszenie wyników

 1.  Z wyboru oferty zostanie sporządzony protokół.
 2. Zamawiający poinformuje pisemnie oferenta, którego oferta zostanie wybrana.
 3. Do wyboru wykonawcy wystarczy złożenie jednej oferty.

Maria Jędrzejczyk
Dyrektor PCPR Choszczno