Rozpoczynamy realizację projektu “Rodzina to fundament”

Powiat Choszczeński uzyskał dofinansowanie z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Rodzina to fundament”. Projekt złożony został w związku z ogłoszonym konkursem ofert na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2021. Na poziomie wojewódzkim wniosek znalazł się wśród dziesięciu najwyżej ocenianych projektów i został przesłany do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, gdzie otrzymał dofinansowanie na poziomie 80000,00 złotych na realizację zadania publicznego.

Realizacja projektu wpisuje się w priorytet II w/w programu, tj. „Poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie”.

W celu przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie w ramach przedmiotowego projektu planujemy realizację następujących działań:

  • upowszechnianie informacji poprzez wykonanie gadżetów reklamowych, publikowanych ogłoszeń które poszerzą wiedzę nt. skutków płynących ze stosowania przemocy oraz możliwości skorzystania ze specjalistycznego wsparcia.
  • indywidualne konsultacje ze specjalistami z różnych dziedzin, tj. psychologiem i prawnikiem;
  • spotkania terapeutyczne dla osób doznających przemocy w rodzinie, a także dla całych rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie w formie terapii rodzinnej;
  • kursy i szkolenia dla przedstawicieli instytucji realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w celu zwiększenia kompetencji z zakresu przeciwdziałania i reagowania na przemoc w rodzinie oraz superwizje.

Projekt jest skierowany do osób zamieszkujących na terenie Powiatu Choszczeńskiego, bądź pracujących w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z terenu Powiatu Choszczeńskiego. Grupę docelową projektu stanowią osoby/rodziny doświadczające przemocy w rodzinie (20 osób) oraz osoby pracujące bezpośrednio z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie (16 osób).

Całkowita wartość projektu wynosi 100000,00 złotych z czego 20% stanowi wkład własny Powiatu Choszczeńskiego.