Wsparcie w ramach projektu

We wrześniu rozpoczęliśmy realizację zajęć grupowych w ramach projektu „Rodzina to fundament”. Jako pierwsze zostało uruchomione wsparcie dla 8 osób doświadczających przemocy w rodzinie w postaci Warsztatów psychologiczno-terapeutycznych, których celem jest m.in. złagodzenie psychologicznych skutków przemocy domowej wśród osób jej doświadczających.
Ze wsparcia udzielonego w ramach projektu skorzystali także pracownicy służb wykonujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dotychczas odbyło się spotkanie szkoleniowo-integracyjne z elementami superwizji, które pozwoliło na poszerzenie wiedzy teoretycznej i pogłębienie rozumienia zagadnień kryzysowych oraz wyposażenie uczestników w procedury i umiejętności praktyczne, podnoszące jakość i komfort funkcjonowania zawodowego.
W październiku umożliwiono uczestnikom uczestnictwo w konsultacjach indywidualnych z psychologiem i prawnikiem.
W listopadzie i grudniu planujemy kontynuację rozpoczętego wcześniej wsparcia, a także przeprowadzenie terapii rodzinnej dla 3 rodzin oraz warsztatów pn. „Profilaktyka wypalenia zawodowego w zawodach związanych z pomaganiem i w służbach społecznych”.
Uczestnicy projektu zostali objęci także wsparciem koordynatorów, którzy m.in. udzielają im wsparcia i pomocy w zakresie rozwiązywania problemów życiowych.