Trwa rekrutacja do projektu

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie pn. „Rodzina to zaszczyt i odpowiedzialność” realizowanego przez Powiat Choszczeński/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Partnerstwie z Wojewódzkim Zakładem Doskonalenia Zawodowego Gorzowie Wlkp. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt jest skierowany do mieszkańców powiatu choszczeńskiego, osób lub rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie, w szczególności:

  • os. lub rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym: osoby doświadczające przemocy w rodzinie,
  • os. lub rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych,
  • os. niepełnosprawne,
  • inne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Udział w projekcie mogą wziąć 43 os. osoby zagrożone lub wykluczone społecznie oraz 30 os. jako ich otoczenie. Okres realizacji projektu od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w 2 etapach:

  • etap I- ocena formalna: nabór uczestników Projektu (Formularzy zgłoszeniowych) i kwalifikacja pod względem formalnym;
  • etap II- ocena merytoryczna: przeprowadzenie rozmów rekrutacyjnych mających na celu dokonanie krótkiej diagnozy sytuacji życiowej uczestników oraz zbadanie poziomu motywacji do wzięcia udziału w poszczególnych formach wsparcia, potencjału na wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w trakcie projektu, w późniejszym samodzielnym funkcjonowaniu w środowisku.

Po zakończeniu wszystkich etapów rekrutacji utworzona zostanie lista podstawowa oraz lista rezerwowa uczestników projektu. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 957652578 lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie pok. nr 106. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regulamin rekrutacji