319142822_570158454936250_730958671292712345_n

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie przystąpiło do realizacji projektu pn. „Wielotorowa pomoc dla obywateli Ukrainy” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WZ 2014-2020 oraz budżetu państwa. Wsparcie w powyższym projekcie zostało zaplanowane dla obywateli Ukrainy, którzy w okresie od 24 lutego 2022r. wjechali legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. W ramach projektu w Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym w Choszcznie od 14 października 2022 roku odbywały się zajęcia z języka polskiego. Realizatorem kursu był Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp., Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Choszcznie. W kursie udział wzięło 25 osób. Zajęcia, z wielkim zaangażowaniem, prowadził doświadczony polonista Pan Piotr Pawłowski. Jego ciekawe metody nauczania sprawiły, że kursanci chętnie uczestniczyli w zajęciach, grupa bardzo się zintegrowała, nawiązały się liczne przyjaźnie. 14 grudnia 2022 roku kurs zakończył się egzaminem, który pomyślnie wszyscy zdali. Zaświadczenia o ukończeniu kursu uroczyście wręczyła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Monika Rodykow. Prowadzącemu kurs, wszystkim jego uczestnikom oraz osobom zaangażowanym w jego realizację serdecznie dziękujemy.