Nabór na specjalistę do prowadzenia Programu Korekcyjno-Edukacyjnego oraz Programu Psychologiczno – Terapeutycznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie ogłasza nabór na specjalistę do przeprowadzenia programów korekcyjno–edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 1. Informacje o Zamawiającym
  1. Dane teleadresowe Zamawiającego: Powiat Choszczeński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie ul. Bolesława Chrobrego 27a, 73 – 200 Choszczno, tel./fax. 095 765 25 78, adres e-mail: sekretariat@pcprchoszczno.pl
  2. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z wykonawcami: Panią Wiktorię Wróblewską.
  3. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).
 2. Opis zakresu usługi
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
  2. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części:
   1. Część I: program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, wykonawca zobowiązany jest do:
    1. przeprowadzenia zajęć z uczestnikami Programu osobiście dla jednej grupy 6 osobowej;
    2. przeprowadzenia Programu obejmującego 65 godzin dydaktycznych
     w tym 60 godzin zajęć grupowych 5 godzin spotkań indywidualnych
     z uczestnikami programu (przerwy miedzy kolejnymi zajęciami nie powinny być dłuższe niż tydzień; od zasady tej możliwe są kilkudniowe odstępstwa wynikające z umiejscowienia w kalendarzu świąt
     i pozostałych dni wolnych od pracy);
    3. sporządzania i przedłożenia list obecności uczestników Programu do Zamawiającego;
    4. prowadzenia kart pracy ze sprawcami przemocy obrazujących podejmowane działania oraz tematy zajęć;
    5. sporządzenia końcowego sprawozdania z przeprowadzonego Programu;
    6. sporządzenia ankiety diagnostycznej na początku Programu, ankiety ewaluacyjnej na końcu Programu oraz dokonania oceny z ewaluacji;
    7. zapewnienia przygotowania na zajęcia niezbędnych do pracy materiałów piśmienniczych i dydaktycznych, napojów zimnych i gorących, poczęstunku;
    8. opracowania i przedłożenia programu zajęć zgodnie z wytycznymi zawartymi w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz zaleceniami Wojewody Zachodniopomorskiego do realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w ilości 65 godzin dydaktycznych;
    9. realizacji zajęć zgodnie z przedłożonym programem, o którym mowa
     w pkt. h.
   2. Część II: program psychologiczno – terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, wykonawca zobowiązany jest do:
    1. przeprowadzenia zajęć z uczestnikami Programu osobiście dla jednej grupy 5 osobowej;
    2. przeprowadzenia Programu obejmującego 65 godzin dydaktycznych
     w tym: 60 godzin zajęć grupowych 5 godzin spotkań indywidualnych
     z uczestnikami programu (przerwy miedzy kolejnymi zajęciami nie powinny być dłuższe niż tydzień; od zasady tej możliwe są kilkudniowe odstępstwa wynikające z umiejscowienia w kalendarzu świąt i pozostałych dni wolnych od pracy);
    3. sporządzania i przedłożenia list obecności uczestników Programu do Zamawiającego;
    4. prowadzenia kart pracy ze sprawcami przemocy obrazujących podejmowane działania oraz tematy zajęć;
    5. sporządzenia końcowego sprawozdania z przeprowadzonego Programu;
    6. sporządzenia ankiety diagnostycznej na początku Programu, ankiety ewaluacyjnej na końcu Programu oraz dokonania oceny
     z ewaluacji;
    7. zapewnienia przygotowania na zajęcia niezbędnych do pracy materiałów piśmienniczych i dydaktycznych, napojów zimnych
     i gorących, poczęstunku;
    8. opracowanie i przedłożenie własnego projektu Programu – konspektu zawierającego treści, które będą przedstawiane w trakcie zajęć, zgodnego ze standardami określonymi w dokumentach wymienionych poniżej w ilości 65 godzin dydaktycznych;
    9. realizacji zajęć zgodnie z przedłożonym programem, o którym mowa
     w pkt. h.
  3. Termin realizacji Programu część I – maj 2022 r. – lipiec 2022 r.
  4. Termin realizacji Programu część II – lipiec 2022 r. – październik 2022 r.
  5. Miejsce realizacji programu zapewnia Zamawiający na terenie Choszczna.
  6. Realizacja zadania w ramach umowy cywilno prawnej.
 3. Wykonawca jest obowiązany opracować i przeprowadzić Programy zgodnie z:
  1. Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1249);
  2. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz.U. Nr 50 poz. 259);
  3. Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022 przyjęty Uchwałą nr 183 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r.;
  4. Wojewódzkim Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 przyjętym Uchwałą NR XII/260/21 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 stycznia 2021 r.;
  5. Zaleceniami Wojewody Zachodniopomorskiego do realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc
   w rodzinie w województwie zachodniopomorskim dostępnego na stronie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=4851
 4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  1. ukończyli studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;
  2. posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;
  3. mają udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  4. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  5. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 5. Oferta powinna zawierać:
  1. CV z opisem uzyskanego wykształcenia i dotychczasowego doświadczenia zawodowego wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych;
  2. uwierzytelnione kserokopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie;
  3. uwierzytelnione kserokopie dokumentów poświadczających ukończenie szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;
  4. oświadczenie/zaświadczenie potwierdzające 3 – letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  5. ofertę cenową z gwarancją ceny do dnia 31.12.2022 r. – załącznik nr 1 do ogłoszenia (PDF, 379KB);
  6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych – załącznik nr 2 do ogłoszenia (PDF, 180 KB);
  7. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe – załącznik nr 3 do ogłoszenia (PDF, 350 KB);
  8. programy zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie oraz psychologiczno-terapeutycznych dla sprawców przemocy w rodzinie uwzględniający m.in. zakres tematyczny;
  9. harmonogramy realizacji programów.
 6. Kryteria wyboru oferty
  1. Oferta pozostająca w sprzeczności z wymaganiami przedstawionymi w ogłoszeniu, w szczególności niekompletna lub zawierająca inne rozpoznane wady, pozostaje odrzucona bez jej rozpatrzenia. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej z tytułu odrzucenia oferty.
  2. Oferty, które uzyskały pozytywną ocenę formalną będą podlegać ocenie merytorycznej według kryteriów:
   1. Cena – 40 pkt.
   2. Doświadczenie oferenta (udokumentowany staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie) – 60 pkt.
 7. Miejsce i termin złożenia oferty:
  1. Oferty prosimy przesłać lub złożyć w siedzibie PCPR przy ul. Bolesława Chrobrego 27a, 73 – 200 Choszczno do dnia 27.04.2022 r. do godziny 15:30 w zaklejonej kopercie zaadresowanej i opisanej:
   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
   ul. Bolesława Chrobrego 27a, 73 – 200 Choszczno
   wraz z dopiskiem na kopercie:
   „Oferta na realizację programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”
  2. Ofertę należy przygotować w formie pisemnej i czytelnie podpisanej przez Wykonawcę.
  3. Do oferty Wykonawca załącza dokumenty potwierdzające wymagania zawarte w pkt. V.
  4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  5. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną przez Zamawiającego odrzucone bez otwierania.
  6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Choszcznie

Monika Rodykow

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc  w rodzinie oraz programu psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.