Program ASOS

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych

Program został opracowany jako odpowiedź na wyzwania jakie stawią procesy demograficzne i społeczne. Jego głównym celem jest tworzenie warunków do rozwoju aktywności społecznej osób starszych, które w związku z wyżem demograficznym, wchodzą lub w najbliższej przyszłości będą wchodzić w wiek 60+, a kończąc aktywność zawodową pozostają nadal w dobrej kondycji psychofizycznej, mają potencjał, kwalifikacje, życiowe doświadczenie i czas wolny, który można i należy zagospodarować dzięki tworzeniu odpowiedniej oferty aktywności społecznej.

Aktywność jest jednym z niezbędnych warunków starzenia się w zdrowiu. Doniosłą rolę w tym procesie odgrywa także współpraca i integracja zarówno wewnątrz-, jak i międzypokoleniowa. Program zakłada działania jednocześnie w czterech obszarach obejmujących aktywność społeczną seniorów. Opiera się na następujących priorytetach:

  • Priorytet I. Edukacja osób starszych
  • Priorytet II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz – i międzypokoleniową
  • Priorytet III. Partycypacja społeczna osób starszych
  • Priorytet IV. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne).

Program dał podstawę do działań organizacjom pozarządowym oraz wszelkim inicjatywom społecznym działającym na rzecz osób starszych.

Program dostępny jest na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.