Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie

Sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji

Wnioskodawca musi spełniać poniższe warunki:

  • prowadzić działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku;
  • udokumentować posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny instytucja składa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym dla miejsca siedziby lub miejsca prowadzenia działalności.

Wniosek o dofinansowanie można również złożyć poprzez platformę internetową SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/ W tym przypadku należy posiadać Profil Zaufany lub podpis elektroniczny.

Do wniosku należy dołączyć:

  • pro forma faktury lub wycenę wstępną (kosztorys) na zakup sprzętu, wystawiona przez dostawcę sprzęt rehabilitacyjnego (sklep/firmę) na podmiot,
  • zaświadczenie o pomocy de minimis (o ile dotyczy),
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wywiązywaniu się z obowiązku podatkowego,
  • zaświadczenie o posiadaniu środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem,
  • oświadczenie, że podmiot nie jest w trudnej sytuacji ekonomicznej,
  • dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych luz związanej z rehabilitacja osób niepełnosprawnych,
  • aktualny wypis z rejestru sądowego lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej (ważny 3 miesiące),
  • pełnomocnictwo w przypadku, gdy wniosek jest podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy.

Szczegóły dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania określone zostały w zasadach stanowiących załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 6/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie z dnia 11 lutego 2022 roku.

Pliki do pobrania: